hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

IROP - integrovaný regionální operační program

Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP

21. 10. 2019

Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2019. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podporuje implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (2012/27/EU) v České republice a pomáhá naplnění národního cíle pro energetickou účinnost do roku 2020.

Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP


Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu(zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí,výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálníhovytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastnímizdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Schéma toho, co vše zahrnuje program IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu

1. Plná moc

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti elektronickým podpisem


2. Zadávací a výběrová řízení

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu.


3. Podklady pro hodnocení

Dokument Podklady pro hodnocení slouží k posouzení realizovatelnosti a potřebnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů uváděných v tomto dokumentu bude využito při vyplňování elektronického formuláře žádosti.


4.Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí, týkající se projektu, pokud nepředložilstavební povolení při podání žádosti.


5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení

případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.


6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci v podrobnosti pro ohlášení stavby.


7. Položkový rozpočet stavby

Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních a vedlejších aktivit projektu.


8. Energetické hodnocení

Energetické hodnocení se skládá z průkazu energetické náročnosti budov, z protokolu v případě podpory instalace solárních termických kolektorů, z protokolu výpočtu úspor primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla, z výpočtu úspory CO2 v případě, kdy je součástí projektu výměna zdroje tepla a zároveň dochází ke změně paliva


9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Pokud je žadatelem právnická osoba, jako povinnou přílohu žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli.


Struktura financování


Hladiny podpory Organizační složky státu a příspěvkové organizace Obce, kraje a jimi zřizované organizace Ostatní žadatelé
1. Projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí a/nebo výměnu výplní otvorů u budov, které nejsou kulturní památkou, ani se nenacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

a) Při splnění následujících podmínek:

- úspora celkové dodané energie v minimální výši 40 %
 - dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší
- splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.


Příspěvek EFRR: 40 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 60 %


Příspěvek EFRR: 40%

-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 2 %
-------------
 Příjemce: 58 %


Příspěvek EFRR: 40%

-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 0 %
-------------
Příjemce: 60 %
b) Při splnění následujících podmínek:

- úspora celkové dodané energie v minimální výši 30 %
- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší
- splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 70 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 1,5 %
-------------
Příjemce: 68,5 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 0 %
-------------
Příjemce: 70 %
c) Při splnění následujících podmínek:

- úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 %
- u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 70 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 1,5 %
-------------
Příjemce: 68,5 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 0 %
-------------
Příjemce: 70 %
2/ Projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu výplní otvorů u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 70 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 1,5 %
-------------
Příjemce: 68,5 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 0 %
-------------
Příjemce: 70 %
3/ Projekty týkající se instalace technologických systémů bez současného zateplení obvodových konstrukcí a výměny otvorů. Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 70 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 1,5 %
-------------
Příjemce: 68,5 %
Příspěvek EFRR: 30 %
-------------
Příspěvek státního rozpočtu: 0 %
-------------
Příjemce: 70 %

 

 Rubriky článků