hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Protihluková izolace - základní pojmy

4. 11. 2013

U  všech typů prostor je důležitý výběr správného akustického řešení pro uspokojení potřeb koncového uživatele a  poskytování celkového komfortu. Přečtěte si podrobné informace o základních pojmech používaných v akustice v souvislosti se stropními podhledovými systémy. V následujícím vydání se pak dozvíte, jak důležitou roli hraje stropní podhled v akustice interiérů

ABSORPCE ZVUKU

(neboli zvuková pohltivost) je řízení odráženého zvuku, které v  daném prostoru zajišťuje zavěšený podhled. V této souvislosti se můžete setkat s několika následujícími pojmy.

Vážený koeficient zvukové pohltivosti (αw) je jednočíselné hodnocení pro namátkové koeficienty pohltivosti zvuku a  počítá se podle EN ISO  11654. Při použití této metody se naměřené hodnoty získané v souladu s EN ISO 354 převedou na oktávová pásma 250, 500, 1 000, 2 000 a  4 000 Hz a  zanesou se do  grafu. Standardní referenční křivka se poté přesunuje směrem k naměřeným hodnotám v krocích po 0,05, až se získá nejlepší shoda. Odvozená hodnota αw se bude pohybovat mezi 0,00 a  1,00, ale vyjadřuje se pouze v  násobcích 0,05, např. αw = 0,65.

Indikátor tvaru je označení, kdy se vypočtené hodnoty αw s  odkazem na  EN ISO 11654 mohou kvalifikovat jedním nebo více písmeny (v závorkách), aby se naznačilo, zda má výrobek vyšší zvukovou pohltivost při nízké (L), střední (M) nebo vysoké (H) frekvenci.

Koeficient zvukové pohltivosti (NRC) je jednočíselný deskriptor namátkově se vyskytujících stupňů absorpce zvuku. Je definován v  ASTM  C423 jako aritmetický průměr, na nejbližší násobek 0,05, naměřených koeficientů zvukové absorpce pro čtyři třetinooktávová pásma se středními kmitočty 250, 500, 1 000 a 2 000 Hz.


TŘÍDA POHLTIVOSTI ZVUKU

je označení, kdy se podle EN ISO 11654 vypočtená hodnota αw může navíc přiřadit do  jedné ze šesti popisných tříd podle následující tabulky:

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde.

Třída pohltivosti zvuku
αw
A 0,90; 0,95; 1,00
B 0,80; 0,85
C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E 0,15; 0,20; 0,25
Není klasifikována 0,00; 0,05; 0,10

ZVUKOVÁ IZOLACE HORIZONTÁLNÍ

(neboli zvukový útlum) je termín, který se používá ve vztahu k horizontálnímu přenosu zvuku zavěšeným podhledem nad sousedními místnostmi, které sdílejí společné podvěsové plénum.

Vážený normalizovaný rozdíl hladin v  podélném směru pro zavěšený podhled (Dnfw) je jednočíselné vyjádření laboratorního měření izolace zvuku vedeného horizontálně vzduchem z  místnosti do  místnosti podhledem zavěšeným nad sousedními místnostmi sdílejícími společný prostor nad podhledem. Stanovuje se podle EN ISO 717-1 z měření provedených v souladu s EN ISO 10848-2. Tato norma nyní nahradila EN 20140 až 9, jejíž výsledné hodnoty Dncw dodnes ještě stále platí.

ZVUKOVÁ IZOLACE VERTIKÁLNÍ

(neboli zvuková neprůzvučnost) je termín, který se používá k vertikálnímu přenosu zvuku přes zavěšený podhled.

Vážený stupeň zvukové neprůzvučnosti (Rw) je jednočíselné vyjádření laboratorního měření (vertikální) zvukové vzdušné neprůzvučnosti závěsného podhledu. Stanovujese podle EN ISO 717-1 z měření ze stupně zvukové neprůzvučnosti prováděných podle EN ISO 140-3.

DEŠŤOVÝ ŠUM

je intenzita zvuku (LIA) vznikajícího při dopadu deště na  stavební prvky, jako jsou lehké střešní konstrukce, prostupujícího do spodní místnosti. Úroveň intenzity zvuku dešťového šumu (LIA) je laboratorní měření intenzity zvuku v  místnosti pod střešní konstrukcí, na  kterou prší. Stanovuje se podle EN ISO 140-18:2006 – Laboratorní měření zvuku vytvářeného deštěm na prvky budovy. Výkon střechy může být zkoušen se závěsným podhledem pod ní, nebo bez něj. Intenzita testovaného deště se může vybrat z možností uvedených v normě. Rovněž se může stanovit kombinované A-zvažované jedno číslo (LIA). Na rozdíl od dat Dnfwa Rw, kde čím vyšší je hodnota, tím lepší je zvukový útlum, zde platí, že čím nižší je hodnota intenzity (vážený LIA), tím lepší jsou tlumivé vlastnosti kombinace stropu a střechy.

AKUSTICKÝ ÚČINEK

Ten, kdo se vyskytuje v prostoru, ať už je to kancelář, učebna, obchod nebo jakékoli podobné prostředí, potřebuje srozumitelnost (abych slyšel a aby mi rozuměli), diskrétnost (abych nebyl slyšen), soustředění (abych nebyl vyrušován). Optimálního akustického prostředí bude dosaženo tou správnou kombinací zvukové pohltivosti a zvukového útlumu. V dalším vydání časopisu Flexibility se dozvíte více informací o tom, jak akustika pomáhá vytvářet lepší prostředí.

Autor: Ing. Vít Zukal,technický a projektový poradce společnosti Armstrong Building Products Czech Republic


Zdroj: Časopis Flexibility, AZ Flex, a.s.
Informace byly použity od společnosti AZ Flex, a.s.Rubriky článků