hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Izolace -technické informace

Tepelné izolace

18. 5. 2017

Tepelněizolačními materiály se snažíme zabránit ztrátám tepla nebo chráníme stavební dílo či jeho části před nežádoucími účinky působení tepla. Tepelněizolační hmoty jsou charakterizová­ny nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Za efektivní tepelné izolace se považují výrobky, jejichž součinitel tepelné vodivosti < 0,1 W/m.K.
 

Podle použití se rozdělují tyto hmoty na stavební a průmyslové. Stavební se používají na všechny druhy staveb. Průmyslové se používají na izolace průmyslových zařízení a podle použití se dělí na teplárenské, chladírenské a mrazírenské.

PODLE TVARU SE DĚLÍ NA:

  • vláknité - výrobky na bázi minerální vlny;
  • tvarované - deskové výrobky na bázi pěnových plastů a tuhých kompozitů na bázi vláken, lehčené betony, lehčené cihlářské výrobky;
  • sypké - zrnité materiály - expandovaný perlit, kuličky napěněného polystyrenu, křemelina

PODLE MATERIÁLOVÉ BÁZE SE DĚLÍ NA:

  • anorganické látky - minerální vlákna, pěnové sklo, expandovaný perlit apod.;
  • organické látky - lehčené plasty (polystyren, polyuretan, polyetylen apod.), korek, dřevitá vlna, papír;
  • kombinované látky - např. pěnový polystyren nalepený na aglomerované dřevo apod.

Obr.: a) Minerální vlna ve formě role, b) extrudovaný polystyren

Z uvedených druhů a typů izolací se na našem trhu nejvíc uplatňují izolace na bázi lehčených plastů (pěnový polystyren, extrudovaný polystyren, polyuretan) a tvarované deskové izolace na bázi vláken (čedičová, skleněná a minerální vlákna). Tyto materiály jsou často sou­částí tzv. kompletačních konstrukcí (podlahy, podhledy, fasády apod.).

Mezi stavební materiály, které vedle izolačních vlastností zabezpečují i nosnou funkci, patří zejména lehčené cihlářské výrobky (např. Porotherm), pórobetony (Ytong ej.), betony s lehkými plnivy (polystyrenbeton, křemelinobeton apod.). Vláknové tepelné izolace jsou převážně vyráběny na bázi čedičových vláken (Nobasil, Orsil, Rockwool, Izover), skleněných vláken a dalších vláken anorganického i organického původu. Používají se buď ve formě vlny a vaty jako ucpávkový materiál, nebo ve formě desek. Deskové výrobky slouží jako izolace obalových konstrukcí při výstavbě nebo při zateplovacích pracích. Tvarované tepelněizolační výrobky jsou dále vyráběny na bázi extrémně lehčených napěně­ných plastů (polystyren, polyuretan či polyvinylchlorid a polyetylen).

Přehled tepelnětechnických vlastností vybraných materiálů


Materiál

Objemová hmotnost Součinitel tepelné vodivosti λ
kg/m3 W/m.K
pěnový polystyren 10 0,036
extrudovaný polystyren 50 0,034
minerální vlákna 200 0,048
skleněná vlákna 15 0,042
železobeton 2400 1,34
Liaporbeton 700 0,23
omítka vápenná 1600 0,70
dřevo tvrdé - kolmo na vlákna 600 0,18

AKUSTICKÁ IZOLACE

Mezi ostatními druhy izolačních materiálů je třeba jmenovat materiály zajišťující akustické vlastnosti (izolace proti hluku a otřesům). Je důležité lokalizovat zdroj hluku a způsob jeho šíření. Výrobky pro akustické izolace vycházejí z materiálů vláknité povahy a porézních hmot ve formě desek a obkladů, které se používají pro izolace tepelné (vlákna minerální, skleněná a výrobky z lehčených plastů a porézních silikátových hmot). V případě, že je nutné potlačit rušivé otřesy, je vhodné použití materiálů s nízkým modulem pružnosti (guma, pryž, korek, PE apod.).

OSTATNÍ IZOLACE

Pro protipožární ochranu slouží výrobky z nehořlavých materiálů s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi ze sádry, minerálních vláken, perlitu, křemeliny a dalších nehořlavých látek, opět ve formě desek a obkladů.

Na ochranu proti účinkúm záření se používají výrobky z těžkých betonů a malt (barytové a další těžké betony), desky z olova a dalších hmot o velké hustotě. Proti vlivům chemicky agresivních látek se používají obklady z chemicky odolné kame­niny (čedič nebo kameninové výrobky pojené asfalty a odolnými tmely), fólie a desky z plastů nebo kaučuků, sklolamináty, plastbetony a další. Zvláštní skupinu izolací tvoří materiály pro ochranu před účinky radonu. Zpravidla se jedná o kombinaci konstrukčního řešení (odvětrání podloží) a zesílené hydroizolace. Návrh tohoto typu izolace je však velmi odvislý od koncentrace radonu a dalších místních podmínek.

Čerpáno z publikace: Stavební materiály pro SPŠ stavební (Moderní i tradiční materiály, zkoušení stavebních hmot, praktická cvičení), vydavatelství Grada

Autoři: Karel Kolář, Pavel Reiterman


Rubriky článků