hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Smlouvy a ceny ve výstavbě dle NOZ a vztah k veřejným zakázkám

3. 10. 2014

česká stavební akademie logo
Nadace ABF Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Smlouvy a ceny ve výstavbě dle NOZ a vztah k veřejným zakázkám, který se koná 3. listopadu 2014.

Zaměřeno na:
Seznámení se zásadami závazkových smluvních vztahů, s volbou správného typu, druhu a obsahu smlouvy, určení ceny díla, se základními cenovými předpisy - druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce), vyhláška č. 230/2012 Sb.,Sb., 231/2012 Sb. a 232/2012 Sb.,

Program semináře:

 • Druhy a obsah smluv dle NOZ

 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče

 • Cena díla dle NOZ

 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení  - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP

 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ

 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky

 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,

 • Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej

 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení

 • Rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy ( základní cenové předpisy, druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací /projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce/)

 • Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 • Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a 231/2012 Sb.,

 • Členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění , způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace

 • Normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

 • Přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek

 • Rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady

 • Iindividuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ

 • Zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv

Odborný garant: Ing. Jiří Blažek

Místo konání: Nadace ABF (centrum vzdělávání), Václavské náměstí 833/331, Praha 1
Den: 3.11. 2014
Začátek: 9:00 hodin

Předpokládaný konec: 14:00 hodin

Určeno pro:

pro investory (stavebníky), inženýry a techniky zabezpečující inženýrskou činnost pro výstavbu


Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE


ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků