hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Řešení vad nesprávné pokládky tepelné izolace

27. 11. 2012

logo

Každá stavební konstrukce s sebou nese určitou míru poruchovosti spojenou s její realizací. Její riziko je možné významně snížit preventivními opatřeními, zaměřenými na dodržování správných montážních postupů při aplikaci jednotlivých stavebních materiálů. Právě na otázky příčin vad, následných oprav a defektů odpoví mezinárodní vědecká konference DEFEKTY BUDOV 2012, pořádaná VŠTE České Budějovice ve dnech 12. - 13. prosince 2012. Vystoupení Ing. Pavla Matouška, produktového manažera společnosti ROCKWOOL, se zaměří na hlavní vady a možné nápravy u tepelných izolací plochých střech.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR pořádá letos již čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference DEFEKTY BUDOV, která navazuje na předchozí odborná setkání v letech 2009 - 2011. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a odborným garantem se stal Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Záměr konference lze charakterizovat jednoduchým a zároveň výstižným tvrzením „spojení teorie s praxí", neboť její obsah je mimo jiné koncipován s cílem podpory a rozvoje výuky studijního oboru Konstrukce staveb, specializovaného na Izolace a Rekonstrukce.

Jedním z tematických bloků programu jednání jsou defekty plochých střech. Ploché střechy mají svá specifika, která je zapotřebí respektovat již ve fázi projektu. Návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční i provozní řešení střechy. Střecha musí splňovat tepelně izolační požadavky ČSN 73 0540 : 2002. Akustické vlastnosti musí odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0532. Dokončená realizace takovéto střešní konstrukce musí zajistit dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost stavby, ochranu proti hluku, bezpečné využívání a v neposlední řadě úsporu energie a tepelnou ochranu. Z výše uvedených podmínek jednoznačně vyplývá, že správná volba a použití tepelné izolace má zásadní vliv na výsledný efekt. S nejčastějšími vadami způsobenými nevhodným výběrem a montáží tepelných izolací z kamenné vlny včetně nápravných řešení seznámí účastníky konference ve své přednášce Ing. Pavel Matoušek.

Přednáška ROCKWOOL v rámci vědecké konference DEFEKTY BUDOV 2012:
Termín: 13. 12. 2012 - tematický blok Defekty plochých střech - 13.30 - 17.00
Místo konání: VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Téma: Vady a nápravy u tepelných izolací plochých střech - příspěvek přiblíží například problematiku spádování plochých střech, mechanického namáhání a poukáže na konkrétní výsledky měření.
Přednášející: Ing. Pavel Matoušek, produktový manažer ROCKWOOL, a.s.
Další informace najdete na stránkách www.rockwool.cz v sekci Novinky.Rubriky článků