hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplovací systém - pokyny pro správnou údržbu a užívání

4. 4. 2013

1. Čištění fasády

Čištění fasádního líce se provádí vysokotlakým čisticím zařízením teplou tlakovou vodou. Tlak vody je nutné přizpůsobit stavu fasády tak, aby nedošlo k porušení povrchových vrstev ETlCS. Maximální teplota vody je 35 "C. V případě použití saponátů nebo jiných mycích prostředků nesmí po ukončení čištění zůstat jejich zbytky na povrchu čištěné plochy. Pro čištění je zakázáno používat látky s podílem organických rozpouštědel. Čištění se doporučuje provádět v letním období tak, aby bylo zajištěno rychlé vyschnutí fasády. Provádět čištění tlakovou vodou v období s výskytem venkovních teplot pod bodem mrazu se zakazuje. Základním cílem pravidelného čištění fasády je odstranit z omítkových struktur prachový nálet, který může vytvářet záchytný substrát pro biotické škůdce. Mimoto vede čištění obvykle ke zlepšení estetického účinku fasády. Doporučený interval údržby fasády mytím je 5 let.Čištění fasády vysokotlakým zařízením2. Údržba a obnova biocidní funkce fasády

Ve vazbě na pravidelné čištění se s ohledem na místní rozšíření biotických škůdců, především některých druhů plísní (rody Alternaria a Cladosporium), doporučuje obnovit i biocidní funkci fasádního líce. Údržba spočívá v nástřiku roztoku biocidní látky. Určení časového intervalu tohoto druhu údržby má vazbu na regionální podmínky. S ohledem na specifické nároky na provedení (ochrana zdraví osob) a volbu vhodného přípravku doporučujeme využít možnosti konzultace s výrobcem systému ETlCS - viz kapitola Obchodní a technicky servis výrobce ETICS a provedení zadat specializované firmě.


3. Opravy mechanického poškození ETlCS

V případě mechanického poškození systému (obvykle poškození celistvosti vrchních vrstev na izolantu s následnou možností zatékání do zateplovacího souvrství) je nutno bez odkladu zajistit opravu. Oprava spočívá ve vyjmutí poškozených vrstev, podle potřeby pouze povrchových nebo na celou tloušťku tepelné izolace. V okolí cca 100 mm od obvodu Výřezu se obrousí povrchové úpravy systému až k výztuži základní vrstvy. V případě výměny se vlepí výřez shodného izolantu. Po zatuhnutí lepicí hmoty se vyplní případná spára odřezky stejného izolačního materiálu nebo PUR pěnou (pouze u polystyrenu) a povrch vlepeného izolantu se podle potřeby zabrousí. Nanese se nová základní vrstva s přesahem síťoviny 100 mm přes původní vyztužení. Je třeba zachovat jednotnou rovinu nové a původní základní vrstvy. S technologickou přestávkou minimálně 3 dny se obnovívrstva konečné povrchové úpravy. Při použití zbytků původní kolorované omítkoviny s větším časovým odstupem je nutno počítat s barevnou odlišností (sytější barevný odstín) v místě vysprávky, Problematické je i napojení struktury a sjednocení vzhledu původní a opravené fasádní plochy. Pro snížení rizika mechanického poškození zateplené fasády se proto doporučuje přijmout vhodná preventivní opatření k zamezení vzniku mechanického poškození ETICS (zábradlí, omezení pojezdu vozidel v blízkosti objektu apod.).


UPOZORNĚNÍ VÝROBCE:

Jakékoli svévolné zásahy a úpravy, které vedou k porušení celistvosti vrchních ochranných vrstev kontaktního zateplení, jakož i úpravy, které způsobí netěsnost dosud funkčních detailů v návaznosti na okolní konstrukce, provedené bez souhlasu zhotovítele díla, jsou důvodem ke ztrátě záruk na bezchybnou funkci díla, poskytnutých v rámci smluvních podmínek.

 Zdroj článku: Zateplování budov


Zateplování budov


autor: Ladislav LinhartRubriky článků