hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Tepelné mosty v otázkách a odpovědích

11. 9. 2012

Co je to tepelný most a proč tak vadí?

Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku. Uniká jím více tepelné energie a má v interiéru studenější povrch a naopak v exteriéru teplejší povrch než okolní konstrukce tak, jak je patrné z termogramu, který je na obrázku. Zde jsou patrné tepelné mosty mezi jednotlivými tvárnicemi a mírně také nad okny.



tepelné mosty mezi jednotlivými tvárnicemi a mírně také nad okny


Tepelné mosty nabývají stále většího významu. Není to tím, že by se dříve nevyskytovaly, ale v současné době, kdy se snažíme o co největší úspory energií, jsou významnější. A to hned ve dvou směrech.


Prvním je hygienická stránka věci. Dříve, když se topilo v lokálních kamnech pevnými palivy, docházelo k intenzivnímu větrání místností. Tím byl vnitřní vzduch suchý, a proto na studených površích nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. V současné době, kdy se snažíme o maximální úspory energií, omezujeme i větrání na pouhou hygienickou výměnu vzduchu a často i méně. Vzduch v interiéru je pak pochopitelně vlhčí a dochází ke kondenzaci vodní páry na studených površích konstrukcí, tedy v místech tepelných mostů. Výsledkem je pak růst plísní.


Druhým důvodem, proč je nutné tepelné mosty omezovat, je minimalizace úniků tepla konstrukcemi. Dříve, kdy se běžně pohybovaly tepelné odpory konstrukcí okolo 0,7 (m2.K)/W, docházelo také k jistým ztrátám tepla tepelnými mosty. V tehdy platné normě byla přirážka na vliv tepelných mostů ve výši 10% ze součinitele prostupu tepla. Znamenalo to tedy, že pokud byl součinitel prostupu tepla U = 1,4 W/(m2.K), zvýšil se o 10% na U = 1,54 W/(m2.K). Tím byly do výpočtu zahrnuty tepelné ztráty tepelnými mosty. Protože však tepelné mosty jsou celkem málo závislé na tepelně izolačních vlastnostech jednotlivých konstrukcí, je v současné době nutné zvyšovat součinitel prostupu tepla U nikoliv o 10%, tak jako dříve předepisovala norma ČSN 06 0210 (to bychom např. u součinitele prostupu tepla U = 0,2 W/(m2.K) dosáhli zvýšení na U = 0,22 W/(m2.K)), nýbrž o určitou konstantní hodnotu. U vhodně řešených tepelných mostů je toto zvýšení ΔU = 0,1 W/(m2.K) (u velmi dobře řešených tepelných mostů je možné tuto přirážku snížit na ΔU = 0,05 W/(m2.K) a zcela výjimečně až na 0,02 W/(m2.K)). Je patrné, že pokud součinitel prostupu tepla U = 0,2 zvýšíme o přirážku ΔU = 0,1 W/(m2.K), výsledné zvýšení součinitele prostupu tepla na U = 0,3 W/(m2.K) představuje zvýšení tepelných ztrát prostupem o 50% !!! Z tohoto fiktivního příkladu je tedy patrné, že tepelné mosty mají u velmi dobře tepelně izolovaných domů velký vliv na tepelné ztráty konstrukcemi. To ostatně vyplývá i z grafu 2, který je zde uveden. Tepelné mosty mohou být lineární, což je příklad třeba osazení okna do stěny (těmto tepelným mostům se také říká tepelné vazby, neboť se jedná o styk - vazbu - dvou různých konstrukcí) a nebo mohou být bodové, což například může být kotevní hmoždinka zateplovacího systému s kovovým trnem


Jak poznám tepelný most?

Tepelný most je místo, kterým uniká více tepla než jeho okolím. Obvykle se tedy projevuje tím, že jde v zimě o místo s nižší povrchovou teplotou v interiéru a nebo naopak s vyšší povrchovou teplotou v exteriéru. To se může projevit tím, že v interiéru kondenzuje na tomto chladném místě vodní pára a případně i rostou plísně. Tato místa lze indikovat také teploměry pro měření povrchových teplot. Velmi často se používá i infrakamera, která zobrazuje celou konstrukci. Na snímku jsou pak barevně odlišeny plochy s různou povrchovou teplotou. Typické tepelné mosty vzniklé nesprávným uložením tepelné izolace v podkroví jsou patrné na obrázku.

.tepelné mosty vzniklé nesprávným uložením tepelné izolace v podkroví

 

 

Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědích



Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ 



Rubriky článků