hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplování střech a fasád

15. 6. 2011

Pojem zateplení nebo zateplovaní systém je dnes zaklínadlem v oblasti stavebnictví. Tento trend byl vygradován dotačním programem Zelená úsporám. Při zvažování realizace zateplení u rekonstruovaného objektu nebo při návrhu zateplení novostavby je ale nutné postupovat tak, aby zateplení plnilo svůj účel a plnilo jej dlouhou dobu. Ke správnému rozhodnutí Vám chceme pomoci tímto článkem.


 Jaké typy zateplovacích materiálů rozlišujeme?

V ČR z materiálů pro zateplení upřednostňujeme jako investoři dva základní materiály:
- Tepelné izolace z minerální vlny
Ilustrační foto - zateplení střech a fasádZdroj: www.isover.cz

- Tepelné izolace z polystyrenu (maximum objemu tvoří z polystyrenů pěnový polystyren značený EPS, zbylou část zastupuje polystyren Extrudovaný značený XPS).

Ilustrační foto - zateplení střech a fasád

Zdroj: www.isover.czZ dalších materiálů, které ale zdaleka nedosahují prodejů výše zmíněných materiálů si uveďme:
- Polyuretanové desky tepelných izolací (PUR nebo PIR desky zejména pro vodorovné konstrukce a šikmé střechy)
- Pěnové sklo
- Okrajově materiály na bázi dřeva, konopí, ovčí vlny nebo papíru

Co v tepelné izolaci vlastně izoluje? Vzduch. Takže každý materiál, u kterého velké procento objemu tvoří vzduch je možné považovat za tepelnou izolaci.

Pokud bychom chtěli jednotlivé materiály srovnávat, není to zase tak těžké. Na stránkách výrobce si zjistíme součinitel tepelné vodivosti lambda, který určuje, jak snadno daný materiál vede nebo nevede teplo. Čím je materiál lepším izolantem, tím nižší toto číslo je. Například železobeton má tento součinitel roven 1,58 W/mK. Pěnový polystyren EPS 100S má tento součinitel roven 0,037 W/mK. Vidíte, že rozdíl je dramatický. Stejným způsobem můžete srovnávat jednotlivé izolanty mezi sebou.

Jakou tloušťku tepelné izolace zvolit? Záleží na materiálu. Právě proto, že některý izolant je lepší než jiný, nemůže být žádná univerzální tloušťka. Proto byl stanoven jakýsi určující parametr , který je závislý jak na tloušťce izolantu, tak na jeho účinku. Dnes je uváděn jako Součinitel prostupu tepla a značí se U. Výpočet si uvádět nebudeme, ale opět, čím je toto číslo nižší, tím lépe. Kdybychom navázali na výše zmíněné hodnoty, tak pro dosažení U=0,3 W/m2K bychom potřebovali 6 m, kdežto tepelné izolace z pěnového polystyrenu 0,123 m.

Je někde stanovena nějaká hodnota, podle které se orientovat? Ano. Norma ČSN 730540 uvádí dvě hladiny hodnot, které jsou vypovídající. Jedna hladina jsou hodnoty požadované. Ty jsou ,,měkčí" než druhá série hodnot - to jsou hodnoty doporučené. Jde o hodnoty součinitele prostupu tepla -Un. Takže například pro střechy ploché a šikmé do 45° je hodnota požadovaná 0,24 W/m2K. Doporučená hodnota je ale 0,16 W/m2K, tedy hodnota přísnější. Norma stanovuje tyto hodnoty pro různé konstrukce - stěny, podlahy stropy atd. Proto je vhodné nechat návrh dimenze a typu tepelné izolace na projektantech, či odbornících, kteří se návrhy skladeb zabývají.

Zateplení střech

Jakým způsobem je koncipováno zateplení střech? Praktiky u všech konstrukcí je nutná parozábrana (blíže viz článek parozábrany). Ta brání pronikání vodních par do tepelné izolace, nebo alespoň reguluje množství vlhkosti, které do tepelné izolace pronikne. Co je u těchto konstrukcí nutné je to, aby byl i v zimních obdobích držen rosný bod v oblasti tepelné izolace. Proč? Pokud parozábrana funguje, rosný bod (jde o bod, ve kterém teplota dosahuje bodu, při kterém vodní páry mění skupenství z plynného na tekutinu) je v tepelné izolaci, nemá v jeho blízkosti co kondenzovat. Pokud je tepelná izolace poddimenzována, rosný bod se dostane do oblasti pod parozábranu, což znamená že na parozábraně začíná kondenzovat interiérová vlhkost a to je špatně. Proto absolutně ignorujte návrhy rádoby zkušených radilů, kteří situaci odhadují od oka a poté vehementně tvrdí, že 10 cm zateplení je univerální hodnota dostačující všude. Takový názor musí být podepřen výpočtem.
Z hlediska konstrukce rozlišujeme zateplení u šikmých střech:
- mezi krokvemi
- pod a mezi krokvemi
- nadkrokevní zateplení
Zateplení plochých střech je řešeno samostatně ve článku ploché střechy, stejně tak zateplení nadkrokevní.

Ilustrační foto - zateplení střech a fasád


Zateplení fasád

Zde se setkáváme se dvěma možnými typy zateplení:
- fasády větrané
- fasády nevětrané
Větraná fasáda je vlastně dvouplášťovou konstrukcí, kde je vnější povrchová úprava (obklad) oddělen od tepelné izolace větranou mezerou. Pro tyto konstrukce se využívá tepelných izolací z minerální vlny, která je lépe schopna odvádět vlhkost do větrané mezery a tedy ven z konstrukce. Obklad mohou tvořit pohledové deskové materiály, plastové výlisky, plechové šablony nebo vláknocementové desky apod. U těchto konstrukcí musí být užito roštu, do kterého se vkládá tepelná izolace a zároveň rošt tvoří nosnou konstrukci pro vnější obklad.
Nevětraná fasáda, kontaktní, je taková, kde povrchová úprava je aplikována přes různé vrstvy tmelů a výztužné tkaniny na tepelnou izolaci a žádná mezera v konstrukci není. Zde je možné užívat jak fasádního polystyrenu, tak tepelné izolace z minerálních vláken. U tohoto systému není nosného roštu potřeba, tepelné izolace je ale zase potřeba jak nalepit tak mechanicky nakotvit ke konstrukci.

V každém případě si uvědomte jeden poměrně zásadní fakt. Uvádí se, že 1% vlhkosti v tepelné izolaci znamená snížení jejího účinku až o 30%. U polystyrenu máte ještě reálnou šanci, že vyschne a po několika letech bude funkční (při správně navržené konstrukci). U tepelných izolací z minerální vlny dochází při masivním zavlhnutí ke znehodnocení tepelné izolace (vlhkost má vliv i na pojivo těchto izolačních hmot) a dobře zatečená tepelná izolace není vhodná k ničemu než k vyhození.

Proto pro správný návod zateplení navštivte alespoň stránky výrobců tepelných izolací. Každý z větších výrobců má na svých stránkách několik typů vhodných možností zateplení. Je na Vás, aby jste si vybrali. Jistější možností je spolupráce s odborníkem zběhlým v těchto návrzích.autor: Krytiny-Střechy.cz; JN

 

 Rubriky článků