hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nová EU pravidla pro stavbu domů a budov (2020)

15. 11. 2019

V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie. Termín budova s téměř nulovou spotřebou energie a vymahatelnost plnění parametrů tohoto typu budov jsou ukotveny v českém právu.

 
 

Info z první ruky - z Ministerstva

 
Mezi širokou i odbornou veřejností se šíří nepřesné informace v oblasti požadavků na energetickou náročnost budov od 1. 1. 2020, např. nutnost plnit standardy tzv. pasivní budovy, povinné instalace nuceného větrání s rekuperací a v důsledku těchto požadavků navýšení cen nových nemovitostí. Vyjádření Ministerstva má za cíl uvést medializované informace do kontextu právní úpravy a tím dementovat některé nepravdivé, veřejně publikované informace.

 

Odkdy a na které budovy platí EU směrnice? 


Povinnost výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen „BTNSE“) zavádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Do národní legislativy byla tato povinnost transponována zákonem č. 318/2012., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s platností od 1. 1. 2013. BTNSE v souladu s § 2 odst. 1 písm. w) zákona je „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Povinnost výstavby nových budov ve standardu BTNSE je postupná a započala již v roce 2016. Povinnost byla nejdříve zavedena pro budovy, jejichž vlastník nebo uživatel byl orgán veřejné moci. Pro všechny ostatní vlastníky je povinnost zaváděna postupně od roku 2018 do roku 2020 dle velikosti energetické vztažné plochy.

Výsledkem postupného náběhu je stav, kdy všechny budovy, pro které je podána žádost o stavební povolení od 1. 1. 2020, budou muset splňovat standard BTNSE.Co musí budova podle EU směrnice splňovat?


Samotné požadavky, které BTNSE musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.


Každá nová budova musí splňovat požadavky na ukazatel průměrného součinitele prostupu tepla, celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie. Oproti jiným metodikám (pro pasivní a jiné standardy) nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu (jako je to v případě měrné potřeby tepla na vytápění), ale jsou specifické pro každou hodnocenou budovu. Metodika výpočtu energetické náročnosti je založena na porovnání hodnocené budovy s tzv. referenční budovou, což zjednodušeně je softwarově namodelovaná budova, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry stavebních konstrukcí a užívaných technických systémů odpovídají minimálním požadovaným hodnotám stanovených vyhláškou.
 

Co to znamená konkrétně?


Pokud hodnoty ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou větší než hodnoty týž ukazatelů pro referenční budovu, pak hodnocená budova splňuje zákonné požadavky. V případě BTNSE jsou kladeny přísnější požadavky na kvalitu stavebních konstrukcí a snížení primární neobnovitelné energie užité v budově. Proto je pro referenční hodnotu BTNSE uplatňován požadavek pro snížení průměrného součinitele prostupu tepla na 0,7 násobek referenční hodnoty pro novou budovu a uplatňuje se požadavek na snížení primární neobnovitelné energie o 10 – 25 % v závislosti na typu budovy oproti nové budově. Tyto požadavky na BTNSE byly do českého právního řádu zavedeny v roce 2013, tj. v předstihu před nabíhajícími daty, aby se stavební sektor stihl připravit na výstavbu budov v tomto standardu.


Jak je výše uvedeno, požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie spočívají ve snížení průměrného součinitele tepla a snížení primární neobnovitelné energie.
Jakým způsobem požadovaného snížení projektant dosáhne je čistě na něm, resp. zda projekt navrhne s výraznějším snížením prostupu tepla s využitím méně účinných technických systémů, využitím vysokoúčinných technických systémů a s méně kvalitními konstrukcemi budovy (splňující min. požadavky vyhlášky) nebo jejich různou kombinací. Z toho plyne možnost navrhnout BTNSE při vhodné kombinaci i bez systému nuceného větrání s rekuperací.

Shrnutí:
Výstavba by měla být prováděna ve spolupráci s projektantem a energetickým specialistou, a to formou, že stavitel definuje svůj záměr a projektant navrhne takové řešení, aby byly splněny požadavky na energetickou náročnost.

Energetická náročnost zahrnuje požadavky na obálku budovy a technické systémy. Nelze tedy říci, že stavitel si zjistí parametry a projektant/specialista je hodí do PC. Nejde totiž jen o porovnání ukazatelů, ale i o to, že výše ukazatelů musí být menší nebo rovna referenčním hodnotám pro tyto ukazatele (které jsou pro BTNSE ještě poníženy u průměrného součinitele prostupu tepla a primární neobnovitelné energie).

Pokud by u stavitelova záměru požadavky nebyly splněny, musí projektant/specialista navrhnout takové úpravy (technický systém s větší účinností, silnější izolaci, trojskla apod.), aby daný ukazatel nepřekročil referenční hodnotu.

V případě průměrného součinitele prostupu tepla se jedná o snížení na 0,7násobek referenční hodnoty a v případě primární neobnovitelné energie se jedná o snížení o 10-25 % dle typu budovy (viz Příloha I tabulka č. 1 a 5 vyhlášky).

Tým Krytiny-Střechy
Průkaz energetické náročnosti budovy  Ukazatele energetické náročnosti budovy

Co se týče ukazatele třídy energetické náročnosti budovy, jedná se o budovu, která je ve škále energetických tříd A – G většinou zařazena do kategorie B, v některých případech dosáhnou parametrů BTNSE i budovy v kategorii C. Pokud by se provedlo porovnání např. s budovou v pasivním standardu, tak tato budova bude téměř vždy zařazena do třídy A (viz průkaz energetické náročnosti www.prukaznadum.cz.).

V současné době je možno stavět budovy, pro které ještě nenastala povinnost plnit standardy BTNSE v kategoriích C a vyšších.

Pro lepší porovnání lze využít následující tabulku:

  Potřeba tepla na vytápění kW/(m2
.rok)
Primární neobnovitelná energie kW/(m2
.rok)
Stávající požadavek 40 -90 (dle typu budovy) 120 - 200 (dle typu budovy)
Pasivní standard 15 ≤ 60
Nízkoenergetický standard 50 -
BTNSE 30 - 70 (dle typu budovy) 100 – 160 (dle typu budovy)
Jedná se o orientační hodnoty


Z následujícího grafu je patrné, že třída energetické náročnosti B tvoří ve výstavbě značnou část nových budov, a to ještě před samotným vstupem postupné povinnosti v platnost v roce 2013. 

Podíl jednotlivých tříd energetické náročnosti ve výstavbě RD v letech 2010 – 2017

Podíl jednotlivých tříd energetické náročnosti ve výstavbě RD v letech 2010 – 2017 (zdroj dat ČSÚ)Zdroj článku: www.mpo.cz


 Štítky: Energetický štítek
Rubriky článků