hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Realizace šikmé střechy - uchycení a další rady

28. 11. 2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do prostoru mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu, a to vždy podle tloušťky izolace dané výpočtem.


U skladeb s paropropustnou krytinou (např. tašky) je výhodné vložit izolaci na celou výšku krokví a dle navržené celkové tloušťky zbývající izolaci vložit pod nebo nad krokve do roštů. Díky použití kvalitních membrán obvykle není třeba odvětrávat prostor mezi izolací a difuzní fólií (relativní vlhkost vnitřního vzduchu <50%), vše ověří výpočet. V případě horších vlhkostních podmínek a rizika zabudování vlhkosti je možné vytvořit provětrávanou skladbu zateplení mezi tepelnou izolací a difuzní fólií.

U skladeb s parotěsnou krytinou (asf. šindele, plech apod. uložené na bednění) se navrhuje odvětrávání mezi krytinou (resp. bedněním) a izolací, která je chráněná difuzní fólií. 

Řemeslník na střeše

ZÁSADY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

 • Zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající dřevěné konstrukce a předepsat maximální vlhkost dřeva pro realizaci zateplení a volbou kvalitní difuzní fólie zajistit její odpařování (TYVEK: sd ≤ 0,03 m).
 • I v případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem na spodní straně krytiny, bednění) a vždy zajistit její odvodnění.
 • Zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce navržené krytiny).
 • Navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace Isover a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu tepla, roční bilance vodních par a minimální vnitřní povrchové teploty.
 • Dle vlhkostních podmínek, typu difuzní fólie, složitosti tvaru střechy, počtu prostupů, oken a vikýřů zvážit, zda je nutné skladbu zateplení navíc provětrávat mezi izolací a difuzní fólií resp. mezi bedněním s difuzní fólií a izolací.
 • U provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) navrhnout dostatečně velké přiváděcí i odváděcí otvory u okapu a hřebene.
 • Dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, navrhnout podrošt, nebo nadrošt.
 • Mezi parobrzdou Isover VARIO® KM DUPLEX UV a vnitřním obkladem vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací a zvýšit tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout tloušťky navržené výpočtem
 • Pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, dodržet zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod parobrzdou 4,5 až 5 : 1 (např. nad parobrzdou 200 mm, pod parobrzdou 40 mm izolace).
 • Návrh doplnit o detailní řešení kritických míst z hlediska vzduchotěsnosti a provětrávání: - napojení parobrzdy na prostupující konstrukce (štítové a komínové zdivo), instalační prostupy u oken, tepelná izolace po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, event. vaznice - napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací a difuzní fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene (dle doporučení výrobce krytiny).
 • Ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její těsnosti (Blower Door test).

ZÁSADY REALIZACE ZATEPLENÍ

 • Kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu, normou pro konstrukční dřevo je předepsána hodnota 15% - které se jen velmi těžko dosáhne, proto použít difuzní fólii s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≤ 0,03 m (TYVEK).
 • Dodržet projektantem navržené materiálové složení skladby nebo využít možnosti konzultace s výrobcem izolace a membrán.
 • V případě, že je nutné zaměnit typ izolace nebo membrán předepsaných v návrhu skladby, je nutné použít náhradu s minimálně stejnými či lepšími vlastnostmi a skladbu nechat ověřit výpočtem.
 • U větraných skladeb zateplení (mezi izolací a difuzní fólií) dodržet předepsanou výšku provětrávané dutiny a napojit dutinu na venkovní prostředí u okapu a hřebene.
 • Vytvořit vzduchotěsné spojení a napojení membrán u prostupů, štítů oken atd.
 • Dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a jejího odvodnění směrem do žlabu.

 

 Rubriky článků