hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

3. 1. 2018

Základním a jediným objektivním parametrem pro porovnání různých materiálů z hlediska schopnosti zabránit difuzi vodní páry je hodnota jejich ekvivalentní difuzní tloušťky sd; její velikost je dána součinem hodnoty faktoru difuzního odporu μ a vlastní tloušťky daného materiálu.

 
Čím vyšší hodnoty dosáhneme, tím menší množství vodní páry přes tento materiál difunduje.

Výpočet ekvivaletní difuzní tloušťky sd:
sdμ .d
μ  faktor difuzního odporu daného výrobku
d  tlouštka výrobku v metrech

Ekvivalentní difuzní tloušťka sd je definována jako tloušťka nehybné vrstvy vzduchu mající stejný difuzní odpor jako bezpředmětná vrstva materiálu. Udává se v metrech.
Faktor difuzního odporu μ je definován jako relativní schopnost vrstvy materiálu, propouštět vodní páru difuzí, je poměrem difuzního odporu materiálu a difuzního odporu vrstvy vzduchu o téže tloušťce, při smluvních podmínkách. Je to bezrozměná veličina.

Poznámka:

Výsledná účinnost parotěsné vrstvy jako celku nezávisí jen na samotném materiálu, ale zejména na vytvoření spojité vrstvy - tzn. kvalitním provedení spojů, napojení na okolní konstrukce a opracovaní prostupu.
Parotěsná vrstva vytvořená z asfaltového pásu (tl. 3-4 mm, mechanická odolnost, natavené spoje) je mnohem účinnější ve srovnání s fóliemi lehkého typu (tl. 0,25 mm, náchylnost k poškození, slepované spoje).

Zdroj:
ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov- část 1: Terminologie (6.2005);
CHALOUPKA, Karel; SVOBODA, Zbyněk. Ploché střechy: Praktický průvodce

přehled vybraných výrobků s uvedením jejich hodnot ekvivalentní difuzní tloušťky


Zdroj: Technické listy výrobků; CHALOUPKA, Karel; SVOBODA, Zbyněk. Ploché střechy: Praktický průvodce (Tab. 3.3)
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručka


Rubriky článků