hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Posuzování zvukové neprůzvučnosti mezi místnostmi

24. 1. 2018

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)

Zdroj: ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních
výrobku - Požadavky (2.2010)

 

Vysvětlivky:

1) Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožnuje dodatečná zvukově izolační opatření.
2) Platí pro vstupní dveře z chodby do předsíně (vstupní haly) bytu, je-li chráněný prostor místností oddělen dalšími dveřmi.
3) Platí pro vstupní dveře z chodby přímo do chráněné obytné místnosti bytu.
4) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosů zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech.
V prokázaných případech, kdy zařízení nebude zdrojem hluku a vibrací, lze požadavky snížit o 5 dB. V opodstatněných případech se doporučuje provést předbežné posouzení pomocí akustické studie.
5) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. Místnosti s provozním hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů nebo s tónovými složkami (např. hlučné strojovny, diskotéky apod.) se zásadně nedoporučuje situovat do blízkostí bytových jednotek. Zejména přenos nízkých kmitočtů nelze v bežných obytných budovách úcinně omezit. V odůvodněných případech je nezbytné provést posouzení pomocí akustické studie. Provozovny s hlukem L^^ > 95 dB se nemají umisťovat do obytných budov.
6) Platí pro spojovací dveře mezí samostatnými ubytovacími jednotkami (např. dvojité nebo zádveří).
7) Platí pro vstupní dveře, je-li chráněný prostor oddělen předsíní nebo zádveřím s dalšími dveřmi.
8) U stěn s prosklenými částmi, přes které je nutný vizuální kontakt lze požadavek snížit o 5 dB a u celoplošných zasklení až o 10 dB (např. operační sály, JIP).
9) Vzhledem k možnému přenosu nízkých kmitočtů mohou být nutná další opatření. Situace obvykle vyžaduje individuální posouzení.
10) Požadavky platí rovnež mezi uvedenými pracovnami a přilehlými chodbami, popř. pomocnými prostory.

Poznámky:

1  Hlučné místnosti příslušenství bytu, zejména WC, koupelny a kuchyně, by zásadne neměly být situovány vedle chráněných místností (např. ložnic) jiných bytu. Hlučné místnosti s technickým zařízením domu by rovnež neměly být situovány v sousedství obytných místností. Zařízení TZB musí splňovat požadavky na nejvyšší povolené emisní hodnoty akustického tlaku a vibrací, pokud jsou stanoveny v technických normách nebo předpisech, viz např. ČSN 27 4210 pro výtahy.

2 Tabulka 1 v rádcích 2 a 8 nestanovuje explicitně požadavky na dělicí konstrukce mezi příslušenstvím cizích bytu (chodby, koupelny, WC, šatny, apod.) a v rádcích 3 až 7 mezi společnými, technickými nebo provozními prostory domu a příslušenstvím bytu. Je však požadováno, aby tyto konstrukce nebyly záměrně oslabovány a byly konstruovány stejným způsobem jako mezibytové stěny a stropy mezi obytnými místnostmi cizích bytů. Příslušenství bytů často tvoří oddělovací zóny mezi chráněnými místnostmi bytu. U místností sociálního a zdravotního vybavení, společných instalačních šachet, rozvodu VZT, světlíků, chodeb, schodišt, výtahu, technických místností apod. může docházet ke zhoršeni zvukové izolace vlivem vedlejších cest šírení zvuku. Musí být proto učiněna taková technická opatření, která zabezpecí, že zvuková izolace vůči místnostem příslušenství bytu se nezhorší více než o 5 dB oproti požadavkům, které stanovuje tabulka 1 vůči obytným místnostem. To platí také např. mezi chodbou (schodištěm) domu a vstupní halou nebo chodbou bytu.
3 V případě společné stěny s dveřmi mezi sousedícími prostory se požadavek na stěnu R'w, vztahuje vždy pouze na plnou část stěny (bez dveří). Současně platí požadavek na dveře Rw, který je uveden zvlášť. Pokud je zvoleno dispoziční řešení, kdy vstupní místnost je chráněna místností, je nutné si uvědomit, že nebude na stejném stupni ochrany jako ostatní vnitřní místnosti. V případě nepřímého sousedství přes další místnost nebo prostor (např. předsíň) se uplatní celkový obecný požadavek mezi místnostmi DnTw, bez ohledu na cesty přenosu zvuku.
4 Při kontrole splnění požadavku u složené stěny na stavbě nelze bežnými postupy měřit zvlášť R'w plné části stěny a Rw, dveří. Doporučuje se proto měřit stavební neprůzvučnost R'w celé složené stěny včetně dveří a tento výsledek porovnat s vypočteným celkovým požadavkem, který se stanoví z dílčích požadavků R'w na plnou část stěny a Rw, na dveře, určené dle tabulky 1 a z velikosti jejich ploch. Celkový požadavek na složenou stěnu se vypočte podle vztahu:
R'w(1+2) = 10lg(S1 + S2)- 10lg(S11O-0,1Rw(1)+ S210-0,1Rw(2))
kde:
Rw(1+2),         je celkový požadavek v dB na složenou stěnu s dveřmi o ploše S1 = S1+S2
                           v m
2;
R'w(1) = R'w    je požadavek na plnou část stěny dle tabulky 1, o ploše S1 v m2;
R'w(2) = R'w    je požadavek v dB na dveře dle tabulky 1, o ploše S2 v m2.
Plocha S2 se určí jako plocha dveřního otvoru včetně zárubně. Snížení hodnoty požadavku o 2 dB je předpokládáno vlivem vedlejších cest, při správně osazených a seřízených dveřích s funkčním těsněním a prahem.
5 Nášlapná vrstva tvořená volně položenou podlahovinou (kobercem apod.) se nesmí používat při prokazování splnění požadavků na kročejovou neprůzvučnost. Podlahovinu lze zahrnout do hodnocení pouze v těch případech, kdy je nedílnou součástí stavby, např. lepené PVC, koberec nebo jiné speciální povrchy pevně spojené se stropní konstrukcí.
6  Požadavky na zvukovou izolaci se priměřene vztahují i na obdobné situace zde neuvedené, např. pro rodinné domy s více byty.
7  Požadavky platí ve směru šírení zvuku.
8 Při horizontálním šírení zvuku mezi dvěma místnostmi v jednom podlaží se použijí požadavky R'w, DnT, w pro stěny a L'nT, w pro stropy.
9  Při vertikálním nebo diagonálním šíření zvuku mezi dvěma podlažími se použijí požadavky pro stropy.
10 Požadavky platí rovnež mezi uvedenými pracovnami a přilehlými chodbami, popř. pomocnými prostory.

Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručka


 


Rubriky článků