hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Polystyren - Extrudovaný polystyren (XPS)

7. 7. 2017

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

Omezení daná otevřenou pórovitou strukturou expandovaného pěnového polystyrenu od­straňuje extrudovaný polystyren (XPS), který je navíc i mechanicky odolnější. Jeho uzavřená struktura omezuje nasákavost a lze jej použít jako tepelnou izolaci základů nebo jiných míst ve styku s vlhkostí.

V oblasti střech se XPS používá na tzv. obrácené střechy, ve kterých je tepelněizolační vrstva z extrudovaného polystyrenu umístěna nad vodotěsnou krytinou, a je tedy vystavenavlhkosti okolí. Výhodou tohoto uspořádání je možnost vynechání parotěsných zábran pod tepelněizo­lační vrstvou.

Desky z extrudovaného polystyrenu jsou vhodné i pro provedení obvodového zdiva s vyso­kým tepelným odporem při použití klasických zdicích materiálů. Relativně vysoká tlaková pevnost dělá z XPS ideální materiál pod suché dlažby (dlažby na podložkách). Zajímavým výrobkem jsou tepelněizolační dlaždice složené z vrstvy extrudova­ného polystyrenu o tloušťce 20-120 mm pevně spojené s krycí betonovou, polymerbetonovou nebo žulovou deskou. Při jejich použití se současně s pochůznou vrstvou terasy realizuje i její tepelná izolace.

Podle zamýšleného použití v konstrukci se XPS desky dodávají pod různými názvy jako des­ky podlahové, střešní či desky pro izolace stěn a desky pro vnější tepelné izolace suterénních podlaží. Pro daný účel bývají i určitým způsobem upraveny.

Obr.: Použití polystyrenu XPS na střechách, ilustrační foto

LINEÁRNÍ POLYESTERY

Na rozdíl od předcházejících termoplastů, připravovaných vesměs pomocí radikálové či iontové polymerace, jsou lineární polyestery vytvářeny pomocí polykondenzace.

POLYETYLENTEREFTALÁT (PET)

Nasycené polyestery v této formě jsou výteč­ným vláknotvorným materiálem a ve staveb­nictví se uplatňují především v podobě tkanin. Rozšířeny jsou rovněž průhledné obaly z poly­etylentereftalátu (PET láhve).

POLYKARBONÁTY (PC)

Polykarbonáty (PC) představují relativně mla­dé termoplasty. S jejich výrobou se začalo až po roce 1953. Jedná se o lineární polyestery odvozené od kyseliny uhličité. Hustota polykarbonátů má hodnotu 1,17-1,22 g/cm3. Pevnost PC v tahu za ohy­bu je 110-120 MPa, tahová pevnost podle očekávání zhruba poloviční (60 MPa). Pevnost v tlaku je 80-90 MPa a při stanovení rázové houževnatosti se zkušební tělíska bez vrubu nedají při běžném zkušebním uspořádání vůbec přerazit. Výlisky jsou průhledné a bezbarvé.

Polykarbonátové fólie se nemění ani při 72hodinovém ozařovaní ultrafialovým světlem. Žádné změny nebyly pozorovány ani při umělém stárnutí 26 týdnů při 150°C. Pro tyto mimořádně dobré vlastnosti se polykarbonáty výrazně prosadily při konstrukci různých prosvětlovacích prvků. Monolitické polykarbonátové desky se používají především na průhledné bezpečnostní (nerozbitné) zasklení oken, světlíků a přístřešků. 

Čerpáno z publikace: Stavební materiály pro SPŠ stavební (Moderní i tradiční materiály, zkoušení stavebních hmot, praktická cvičení), vydavatelství Grada

Autoři: Karel Kolář, Pavel Reiterman

Rubriky článků