hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nakládání s odpadním pěnovým polystyrenem (EPS) obsahujícím hexabromcyklododekan

19. 10. 2016

Stanovisko Sdružení EPS ČR k dotazům o nakládání s odpadním pěnovým polystyrenem (EPS) obsahujícím hexabromcyklododekan (HBCD)

Ke snížení hořlavosti EPS pro aplikace ve stavebnictví se více než 50 let používá jako retardér hoření hexabromcyklododekan (HBCD). Tento produkt je v EPS pevně chemicky vázán, takže netěká do prostředí, ani se nevyluhuje vodou. Pro své možné persistentní vlastnosti byl zařazen mezi tzv. POP látky, které řeší celosvětově Stockholmská úmluva. Signatáři této úmluvy dospěli v květnu 2014 k rozhodnutí o zákazu dalšího používání této látky ve všech aplikacích, přičemž aplikace ve stavebnictví dostaly celosvětovou výjimku do roku 2019.
 

Zateplení izolačními deskami z pěnového polystyrenu obsahujícího HBCD je naprosto bezpečné a obyvatelům zateplených domů nehrozí žádné zdravotní riziko.

ilustrační foto, polystyrenové desky EPSObaly z pěnového polystyrenu HBCD neobsahují, tudíž se na ně výše zmíněná úmluva nevztahuje.

Evropští výrobci EPS postupně nalezli stejně účinnou náhradu v retardéru hoření Polymeric FR, který nemá POP vlastnosti. V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCD nevyrábí již od 1.10.2015.

Dle stanoviska Evropské chemické agentury (ECHA) jsou stávající zateplovací systémy s EPS s HBCD bezpečné. Z hlediska řešení odpadních EPS s HBCD byla stanovena agenturou ECHA limitní hodnota pro možnost recyklací. Spalování je považováno za nejefektivnější řešení odpadů EPS s HBCD, když pokusy ze spalovny komunálních odpadů ve Würzburgu prokázaly účinnost znehodnocení HBCD na 99,999%. Tento názor potvrdilo i Rakouské MŽP dopisem z 29.9.2016.Členské státy EU navrhnou i další možnosti řešení likvidace EPS s HBCD z demolic.

V ČR neplatí pro v současnosti vyráběné produkty z EPS bez HBCD žádné omezení týkající se recyklace nebo zneškodnění EPS, může s ním být nakládáno jako s ostatními plasty, je možno je spalovat ve spalovně komunálního odpadu nebo ukládat na k tomu určené skládce.

 


Autor: Ing. Pavel Zemene, PhD., předseda Sdružení EPS ČR
Zdroj: TZ Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR, logo
Rubriky článků