hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Infografika k energetickým standardům budov

6. 9. 2016

Šance pro budovy připravila infografiku k energetickým standardům budov

Vzhledem ke složitosti legislativy týkající se energetických standardů budov jsme se rozhodli pro Vás připravit přehlednou infografiku, která vysvětluje rozdíly mezi pojmy jako jsou: pasivní dům, nízkoenergetický dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie, plusová budova apod. Tabulka ukazuje rozdíl v potřebě energie a popisuje aktuální legislativní stav jednotlivých standardů. Zajímavé je i porovnání se Slovenskem či s doporučením Evropské unie, ze kterých vyplývá, že Česko je v požadavcích na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou velmi benevolentní.
 

Infografika je s uvedením zdroje volně k využití a budeme rádi za její šíření. Obzvláště aktuální je to v souvislosti s náběhem povinnosti stavět výhradně ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro veřejné budovy je tato povinnost již teď, od roku 2020 nepůjde jinak postavit ani žádný rodinný dům.

Tabulka Energetické standardy budov v ČR a graf potřeby energie

Energetické standardy budov


Název energetického
standardu budovy
Definice Orientační hodnota poža-
davku na potřebu tepla
na vytápění
(kWh/m
2
za rok)
Orientační hodnota poža-
davku na neobnovitelnou
primární energii
(kWh/m
2
za rok)
Stávající požadavek
na novostavby
(tzv. nákladově optimál-
ní úroveň) dle zákona o
hospodaření energií (resp.
vyhlášky
č. 78/2013 Sb.)
Legislativně závazné hodnocení budov
podle průkazu energetické náročnosti
s uváděnou třídou A–G nemá parame-
try stanovené v absolutních hodnotách.
Požadavek na novostavby je energetická
třída C a závisí na srovnání s tzv. referenční
budovou stejného tvaru, orientace
a prosklení.
40 – 90 dle typu
a tvaru budovy
(malé objekty > 100)
120 – 200 dle typu
a tvaru budovy
(malé objekty > 240)
Nízkoenergetický dům Je označení pro objekt, jehož měrná
potřeba tepla na vytápění nepřekročí
50 kWh/m2 za rok.
50  -
Budova s téměř
nulovou spotřebou energie
dle zákona o hospo-
daření energií (resp. vy
-
hlášky č. 78/2013 Sb.)
Legislativně závazný požadavek, který
nabíhá postupně od 1. ledna 2016 (velké
veřejné budovy) do 1. ledna 2020 (všech-
ny budovy, vč. rodinných domů). Přestože
je v názvu uvedena „téměř nulová spotře-
ba“, ve skutečnosti tomu tak není. Často jde
o úspornější budovu než je nízko-
energetický dům, někdy to tak ale není.
30 – 70 dle typu a tvaru
budovy, část může být
pokryta z obnovitelných
zdrojů
(malé objekty > 80)
100 – 160 dle typu a tvaru
budovy
(malé objekty > 200)
Pasivní dům V ČR tento standard není legislativně
závazný. Požadavek je stanoven v abso-
lutní hodnotě podle metodiky Passivhaus
institutu v Darmstadtu. Zhruba však od-
povídá požadavkům programu Nová zelená
úsporám na novostavby.
15, část může být pokryta
z obnovitelných zdrojů
≤60 v programu
Nová zelená úsporám
Budova s téměř
nulovou spotřebou
– definice na Slovensku
Na Slovensku je budova s téměř nulovou
spotřebou legislativně definována jako da-
leko úspornější, než je tomu v České repub-
lice. Požadavek na jejich výstavbu naběhne
mezi lety 2018 (veřejné budovy) a 2020
(soukromé budovy).
13, část může být pokryta
z obnovitelných zdrojů
≤54
Budova s téměř nulovou
spotřebou
– doporučení Evropské
komise
Doporučení EK ze dne 29. 7. 2016 o po-
kynech na podporu budov s téměř nulovou
spotřebou energie.
 - 20 – 40 pro kontinentální
klima, tedy i ČR
Energeticky plusový dům Jde o definici, která zatím není nikde le-
gislativně zakotvena. Běžně se jí rozumí pa-
sivní či ještě úspornější dům, který vyrobí
z obnovitelných zdrojů umístěných na bu-
dově či v jejím bezprostředním okolí více
energie, než sám spotřebuje.
< 15, více energie musí
pocházet z obnovitelných
zdrojů
< 0

Vysvětlivky:
Potřeba energie: Charakterizuje kvalitu návrhu energetického konceptu budovy z architektonického i stavebního hlediska za standardizovaného způsobu užívání  bez ohledu na účinnost využití zdrojů energie a využití obnovitelných zdrojů.

Spotřeba neobnovitelné primární energie: Charakterizuje vliv budovy na životní prostředí, tedy celkové množství energie, kterou budova spotřebuje z neobnovitelných zdrojů.

Příklad: Účinnost výroby a dodávky elektřiny v ČR je přibližně 32 %, na spotřebu 1 MWh elektřiny domácnosti odebrané z distribuční sítě, je třeba využít až 3 MWh primární energie z neobnovitelných zdrojů (zbývající 2 MWh jsou nevyužité ztráty). Vyrobíte-li stejnou 1 MWh z fotovoltaických panelů, pak se spotřebuje neobnovitelná energie pouze  na jejich výrobu a instalaci v minimálním množství.

Porovnání potřeby energie budovy v ČR - rodinné domy

Graf porovnání potřeby energie budovy v ČR - rodinné domy, zdroj: Šance pro budovy

Zdroj a autor textu: TZ www.sanceprobudovy.cz
Logo portálu Šance pro budovyRubriky článků