hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Kotlíková revoluce v plném proudu – 15 nejčastějších dotazů

2. 2. 2016

Kotlíková revoluce v plném proudu – 15 nejčastějších dotazů na Ministerstvo životního prostředí

Kotlíkové dotace pod taktovkou Ministerstva životního prostředí jsou v plném proudu. Příjem žádostí odstartoval už v 10 krajích a ve všech je o dotace obrovský zájem. V Královéhradeckém i Zlínském kraji už 1. kolo dotací zájemci vyčerpali. Lidé se v souvislosti s kotlíkovými dotacemi Ministerstva životního prostředí nejčastěji ptají na tzv. mikroenergetická opatření, na způsob proplácení dotace, přehled doporučených výrobků či zda mohou vyměnit stará kamna nebo zdroj na elektřinu.

 

Ilustrační foto, zdroj: Krytiny-strechy.czMinisterstvo životního prostředí získalo v Evropské komisi do roku 2020 celkem 9 miliard korun na výměnu až 100 tisíc kotlů v domácnostech po celé ČR. V předem stanoveném harmonogramu je vyhlásit 3 výzvy pro kraje vždy po dvou letech, kdy následně kraje jako administrátoři dotací vyhlásí výzvy pro občany. Ministerstvo ale již dříve avizovalo, že bude-li ze stran žadatelů o dotace zájem, prostředky na další nové kotle uvolní dřív než po dvou letech. Podmínky pro získání dotace se v každém kraji mírně liší. Kraje si mohly po svém zvolit, jakým způsobem budou od zájemců přijímat žádosti nebo třeba zda rozdělí peníze najednou nebo ve více kolech.

„Zájem mě nejenom těší, ale také jsme ho předpokládali, takže pro MŽP nebude problém vyhlásit další vlnu kotlíkových dotací třeba i o půl roku dříve. Kraje ale musí nejdříve současné prostředky kompletně vyčerpat a také vyhodnotit 1. vlnu dotací. Zejména samozřejmě statistiky zájmu o konkrétní kotle, finanční rozsah projektů a efekty s tím spojené. Čím dříve kraje dotace zadministrují, tím dříve prostředky budeme moci uvolnit. Věřím také, že některé kraje také spustí plánovaná 2. kola kotlíkových dotací dřív, než původně plánovaly. Ani MŽP, ani kraje nesmí s ničím otálet, když je tak obrovský zájem našich občanů, kteří chtějí ekologičtější a účinnější kotel. Čím dřív kotle vyměníme, tím dřív budeme lépe dýchat,“ komentuje zájem o dotace i další postup ministr životního prostředí Richard Brabec.

Kotlíkové dotace vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 15. července 2015 (tiskovou zprávu k vyhlášení programu a základní informace o kotlíkových dotacích najdete zde.

Tehdy ministr životního prostředí představil základní podmínky kotlíkových dotací stanovené rezortem MŽP po vyjednávání s Evropskou komisí a vyhlásil výzvu pro kraje, které musely od MŽP nejprve získat finanční prostředky na základě projektových žádostí. V nich kraje navrhly způsob, jak budou žádosti přijímat, vyhodnocovat či proplácet finanční prostředky žadatelům, ale zavázaly se i k průběžnému vyhodnocování výzev či ke kontrolám projektů mezi žadateli.

Kotlíkové dotace – 15 nejčastějších otázek, na něž chcete znát odpověď od Ministerstva životního prostředí.

Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení?

Ne. Tzv. mikroenergetická opatření je nutné provést, pouze pokud rodinný dům nesplňuje požadavky na minimálně klasifikační třídu C dle průkazu energetické náročnosti. Není však nutné realizovat rozsáhlá opatření, která by po jejich realizaci zařadila dům do klasifikační třídy C. Pro získání dotace postačí realizovat alespoň jedno z opatření ze seznamu. Seznam mikroenergetických opatření najdete např. v dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 na straně 6: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. Ideální opatření pro Váš dům doporučí energetický specialista. Dotace na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč. V případě větších rekonstrukcí je pak možné kotlíkovou dotaci vhodně zkombinovat s dotací na zateplení z programu Nová zelená úsporám, kde je možné získat dotaci až 50% ze způsobilých výdajů.

Je možné získat dotaci i na kotle vyměněné před vyhlášením dotace krajem, jaké je rozhodné datum nákupu kotle?

Ilustrační foto, zdroj: Krytiny-strechy.czKraj Vysočina a Jihomoravský kraj stanovily časovou způsobilost čerpání dotace pro fyzické osoby od vyhlášení krajské výzvy, tzn. v případě Kraje Vysočina je časová způsobilost od 17. 12. 2015 a v případě Jihomoravského kraje od 18. 12. 2015 pro účely 1. výzvy. Ostatní kraje zachovaly časovou způsobilost jako datum vyhlášení programu MŽP tj. od 15. 7. 2015. Pokud si někdo pořídil nový kotel před těmito daty (17. 12. 2015 pro kraj Vysočina, 18. 12. 2015 pro Jihomoravský a 15. 7. 2015 pro ostatní kraje), může při splnění podmínek, získat podporu z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR. Rozhodné datum pro nákup kotle v kraji viz tabulka níže.

Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků?

Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si musí zajistit u výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu dosaženo může žadatel čerpat podporu. Seznam je ke stažení na webu SFŽP ČR.

Musím mít na výměnu kotle nebo mikroenergetické opatření zpracovaný projekt a kým?

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat, je způsobilým nákladem.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu starých kamen, kotlů na plyn nebo elektrického zdroje?

Ne. Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné prokázat, že kotel na pevná paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu. Na výměnu starých kamen je možné při splnění podmínek využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR. Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si při splnění podmínek mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby. Právnické osoby mají možnost při splnění podmínek získat podporu na výměnu zdroje tepla z programu Nová zelená úsporám, nejsou však např. podporovány kotle na spalování uhlí. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR.

Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout všechny nezbytné náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně?

Konkrétní formy i čas vyplacení dotace se v krajích různí. Středočeský kraj a Liberecký kraj budou proplácet způsobilé výdaje zpětně, ale nabízejí i možnost poskytnutí záloh. Ústecký kraj zaplatí výměnu kotle přímo dodavatelské firmě, žadatel tedy, kromě jeho příslušného podílu, nemusí předem platit. Většina ostatních krajů proplácí dotaci zpětně, po instalaci zdroje a doložení veškeré dokumentace. Některé obce nabízejí bezúročnou půjčku. Základní informaci o formě platby najdete v tabulce níže, detaily o formách vyplacení dotace poskytne konkrétní krajský úřad.

Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt?

Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze rodinných domů do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí. Akceptujeme rodinné domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlosti. 

Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí? Fungují nějaké kontroly?

Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude zkontrolováno celkem minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost zajistit minimálně 5letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.

Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?

V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat, vždy je nutné doložit požadované přílohy.

Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění energetické náročnosti rodinného domu stávajícím stavem v úrovni energetické náročnosti třídy C. 

Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací na jiném místě.

Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy?

Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje.

Přehled krajů dle příjmu a formy podání žádostí a proplacení dotaceZdroj a autor článku: Ministerstvo životního prostředí, tiskové centrum
Logo Ministerstvo životního prostředí


Rubriky článků