hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Podrobné projektové dokumentace - seriál vzduchotěsnost, 7. díl

8. 1. 2015

S projektantem elektroinstalací je potřeba dále řešit množství nutných vstupů rozvodů do budovy a nevyhnutelných prostupů skrz obvodové konstrukce (např. pro venkovní osvětlení, anténu, apod.), které mohou být velmi četné. Jistě se vyplatí hledat nová řešení rozvodů, která by eliminovala například nesystémové prostupy mohutných kabelových svazků prakticky neutěs- nitelných.

 

Grada, Obtížně utěsnitelný prostup kabelového svazku skrz obvodovou stěnu
Obr.: Obtížně utěsnitelný prostup kabelového svazku skrz obvodovou stěnu (rozvody uvnitř budovy jsou umístěny v instalační dutině před HW - zde bednění z OSB desek)

Návrh instalační dutiny je vhodný zejména pro budovy s lehkými obvodovými konstrukcemi skládanými na stavbě (např. dřevostavby 2x4). U budov, kde je zřízení instalační dutiny nevhodné (např. u panelových dřevostaveb, kde jsou stěnové panely montovány již s vnitřní povrchovou úpravou) je vhodné dohodnout s projektanty technických zařízní umístění veškerých rozvodů do vnitřních konstrukcí. Toto rozhodnutí je potřeba prodiskutovat s architektem, neboť může mít vliv na polohu některých zařizovacích předmětů, tedy i na dispozici budovy. U nízkoenergetikých a pasivních domů je za určitých okolností možno umístit otopná tělesa k vnitřním stěnám (nikoli k obvodovým, jak je obvyklé). Toto řešení umožňuje mimo jiné vedení rozvodů otopné soustavy pouze vnitřními konstrukcemi bez rizika narušení spojitosti HW. Kromě úvah o umístění rozvodů by s projektantem otopné soustavy měla být prodiskutována například i otázka výběru vhodného typu komínu s ohledem na vzduchotěsnost jeho pláště.

Grada, Příklady umístění prostupu potrubí šikmou střechou
Obr.: Příklady umístění prostupu potrubí šikmou střechou. Vlevo chybné řešení (nedostatek manipulačního prostoru), vpravo správné řešení

Všem projektantům technických zařízení je potřeba vysvětlit, že prostupy jimi navrhovaných rozvodů skrz obvodové konstrukce budou utěsňovány. Pracovníci provádějící utěsnění rozvodů na stavbě, musí mít pro svoji práci dostatečný manipulační prostor. S ohledem na to je potřeba navrhovat polohu prostupů. Prostupy by neměly být umístěny příliš blízko stavebních konstrukcí ani příliš blízko vůči sobě navzájem.

Kontrola před definitivním zakreslením

Před definitivním zakreslením navrženého řešení SVO do projektové dokumentace by měla být provedena jeho závěrečná kontrola. Tato kontrola by měla přinést odpověď na otázku, zda všechna navržená opatření skutečně splní svůj účel. Pro tuto kontrolu je možné využít seznam požadavků na SVO uvedený v kapitole 6.2.2 a použít jej jako checklist nebo použít organizační diagram návrhu SVO.

Zpracování podrobné projektové dokumentace

Navržené řešení SVO musí být podrobně zdokumentováno. Nelze očekávat, že bez dokonalé projektové dokumentace budou navržená opatření na stavbě kvalitně provedena. Zkušenost ukazuje, že podrobná projektová dokumentace výrazně zvyšuje pravděpodobnost dosažení dobré úrovně vzduchotěsnosti budovy. Hlavní vzduchotěsnicí vrstva musí být vyznačena ve všech výkresech a musí být uvedena její funkce. Ve výkresech je vhodné slovně zdůraznit nutnost jejího kvalitního provede - spojitý průběh bez defektů, zbytečných prostupů, atd. Pro každý řešený detail by měl být vypracován podrobný výkres ve vhodném měřítku. V některých případech je vhodné vykreslit některé části detailu ještě podrobněji (nakreslit "detail detailu" např. v měřítku 1:2. Všechna VO by měla být ve výkresech detailů popsána. Nesmí chybět přesné určení všech použitých výrobků (speciálních lepících pásek, manžet, apod.). Součástí textového komentáře by měly být i základní instrukce k postupu provedení VO. Podrobné informace o technologii provedení SVO by měly být uvedeny v technické zprávě.


Autor: Jiří Novák
Zdroj: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, edice nízkoenergetické domy, publikace vydavatelství Grada
Vydavatelství Grada; Vzduchotěsnost obvodových plášťů budovRubriky článků