hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zhodnocení stavu spotřeby energie

29. 9. 2014

Než začneme vymýšlet opatření zabraňující úniku tepla z domu, je dobré si ujasnit, kudy a jakými způsoby se teplo z domu ztrácí, kolikjej uniká jednotlivými konstrukcemi a kde jsou místa největších úniků, na něž bychom se měli zaměřit. Na základě toho pak můžeme plánovat jednotlivá opatření k nápravě, navrhnout jejich posloupnost a také začít zjišťovat, kolik nás to všechno bude stát peněz a za jak dlouho se nám investované prostředky vrátí ve formě nižších plateb za vytápění. Přesnou odpověďna tyhle otázky nám může dát takzvaný Energetický audit nebo Průkaz energetické náročnosti budovy. Auditje důkladnější a kromě popisu stávajícího stavu navrhuje i optimální řešení pro snížení tepelných ztrát. Je to ale bohužel trochu drahá záležitost. Naštěstí v mnoha případech si můžeme takový hodně zjednodušený energetický "miniaudit" udělat sami s využitím různých prostředků dostupných na webu. Při něm si ujasníme, kolik tepla ztrácíme za rok, celkovou ztrátu rozdělíme mezi jednotlivé části obálky domu a prozkoumáme, o kolik se dají jednotlivé ztráty snížit. Průkaz energetické náročnosti je o něco jednodušší než audit a podle nové legislativy jej budou majitelé nemovitostí v mnoha případech potřebovat, proto se mu důkladněji věnujeme v následující kapitole.

 

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) poskytuje informaci o tom, jak je budova energeticky náročná nebo naopak úsporná. Účelem i grafickým zpracováním svých výstupů připomíná tento průkaz již dlouho známý štítek na elektrických spotřebičích. PENB je komplexním dokumentem zahrnujícím veškeré energie, které lze ovlivnit architektonickým a stavebním návrhem domu (vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, umělé osvětlení). Nezahrnuje ale, kolik elektrických spotřebičů má kdo v bytě a ani energii spotřebovanou mimo budovu (např. ohřev venkovního bazénu nebo venkovní osvětlení).

K čemu je PENB dobrý

Průkaz energetické náročnosti budovy plní několik základních funkcí:

 • Je to základní podklad pro zjištění, kolik energie v domě za rok spotřebujeme a tedy kolik nás to bude stát peněz.

 • Neméně důležitou funkcí je doložení souladu s legislativou; PENB dokládá, že budova splňuje minimální standardy energetické náročnosti. Stát tak dohlíží na kvalitu stavby a efektivní využívání energie z neobnovitelných zdrojů jak při výstavbě nových budov, tak i při rekonstrukci budov stávajících. Průkaz ohlídá nejen osobní zájem investora, ale též zájem státu.

 • Zajištění informovanosti spotřebitele při prodeji a pronájmu - informace o energetické třídě a měrné spotřebě, se mají postupně stát běžnou součástí realitního trhu a do kupní ceny nemovitosti by se časem měla promítnout i energetická třída domu.

 • Jedním z výstupů PENB je i stupnice míry vlivu na životní prostředí, která zohledňuje nejen spotřebu tepla přímo v domě, ale i celkovou spotřebu primární energie v níž je teplo vyráběno. Nejnižší negativní ekologický dopad je vyjádřen opět třídou A, nejvyšší negativní dopad pak třídou G.


Jak PENB vypadá a z čeho se skládáilustrační foto, Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti se skládá z protokolu průkazu a jeho grafického znázornění. Protokol průkazu obsahuje účel zpracování (nová budova, prodej budovy nebo její části, větší změna dokončené budovy, pronájem budovy ... ), základní informace (adresa, katastrální území, identifikační údaje vlastníka ... ), typ budovy (rodinný dům, bytový dům ... ), geometrické charakteristiky a druhy energie užívané v budově. Dále jsou zde uvedeny informace o stavebních prvcích a konstrukcfch a technických systémech budovy (tzn. jak je řešeno vytápění, chlazení, větrání či příprava teplé vody). Další část je věnována energetické náročnosti hodnocené budovy, analýze technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů a v některých případech doporučeným opatřením pro snížení spotřeby energetické náročnosti a jejich posouzení.

 1. Průkaz je zpracováván podle zákona Č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 22. března 2013.

 2. Plocha obálky budovy je součet ploch vnějších stěn, oken, střechy a podlahy. Je to tedy součet ploch, kterými uniká teplo z budovy ven.

 3. Tato hodnota udává, jak je budova členitá nebo kompaktní. Čím je budova méně členitá, tím méně má kritických míst, kde je těžké zajistit například návaznost tepelné izolace a vznik tepelných mostů. Hodnota se pohybuje od např. 0,3 (velmi kompaktní budova) do např. 1,2 (nekompaktní budova). Tuto hodnotu lze ovlivnit v návrhu stavby.

 4. Energeticky vztažná plocha je součet ploch jednotlivých podlaží vytápěné zóny objektu, měřená vždy k vnějším okrajům obvodových stěn. K této hodnotě se vztahují všechny měrné hodnoty.

 5. Hlavní hodnota energetické náročnosti budovy. Vyjadřuje (zjednodušeně řečeno) množství energie dodané do budovy (elektřina, plyn, dálkové vytápění, energie z pevných paliv, ale také energie dopadající na sluneční kolektory či fotovoltaické panely a energie prostředí, kterou může využívat tepelné čerpadlo).

 6. Hodnoty, které jsou vztaženy na jeden čtvereční metr vztažné plochy, 

 7. Tato černá šipka s bílým číslem ukazuje zařazení budovy do třídy energetické náročnosti. Třída energetické náročnosti A-G s hodnotou vepsanou v černé šipce se pak uvádí např. v inzerátech při pronájmu či prodeji. U novostaveb a rekonstrukcí je to hodnota, kterou bude mít nová nebo zrekonstruovaná budova.

 8. Pokud jsou v průkazu stanovena doporučená opatření, která sníží energetickou náročnost budovy, pak bílá šipka ukazuje výslednou hodnotu energetické náročnosti po provedení těchto kroků.

 9. Zaškrtnuta jsou opatření, která zpracovatel štítku doporučil ke zlepšení celkové energetické náročnosti domu. Povinné je to pouze u větších renovací, ale vlastník domu si může tuto službu u zpracovatele objednat.

 10. Grafické znázornění, jak se jednotlivé složky podílí na celkové energii dodané do budovy. Podle těchto hodnot je možné stanovit roční náklady na energie v domě při jejím typizovaném užívání. Výslednou spotřebu získáte násobením aktuální hodnotou ceny za kWh u jednotlivých energonositelů.

 11. V této části průkazu je celková energie rozdělena na jednotlivé části obálky a technické systémy budovy. Lze z nich vyčíst, zda více energie spotřebuje dům na vytápění nebo například osvětlení. Podle toho může majitel podniknout příslušné kroky k větším úsporám.

 12. Zde musí být uvedeno jméno a kontaktní údaje na zpracovatele průkazu.

 13. Číslo osvědčení je uvedeno na stránkách Mi nisterstva průmysl u a obchod u, které vydává osvědčení pro zpracovatele štítku. Podle tohoto čísla je možné na stránkách ministerstva údaje ověřit.

Kdy budete PENB potřebovat

U nových budov je povinnost zpracování PENB běžná už delší dobu. Od r. 2009 je to povinná součást stavební dokumentace. Od 1.1.2013 platí zákon č. 406/2000 Sb. a jeho nová změna Č. 318/2012 Sb. rozšiřující povinnost zpracovat PENB i na další případy. Průkazy se zpracovávají podle vyhlášky Č. 78/2013, Sb., o energetické náročnosti budov.

Rodinné domy:
Ilustrační foto, zateplení RD

 • Novostavby - od 1.1.2009 je Průkaz energetické náročnosti budovy povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení. Obvykle ho zajistí projektant u příslušného specíalisty.

 • Renovace - povinnost doložit PENB máte, pokud renovujete více než 25 % obálky budovy (účinnost prováděcí vyhlášky od 1.4.2013). Pojem renovace se vztahuje na stavební změny ovlivňující spotřebu energie, tj. například zateplení, ale ne třeba nátěr fasády. Průkaz obvykle zajistí projektant u příslušného specialisty.

 • Prodej nebo pronájem - od 1.1.2013 (se skutečnou povinností od 1.4.2013, kdy vstoupila platnost vyhláška 78/2013 Sb.) má pronajímatel či prodejce povinnost opatřit PENB. Energetická třída a hodnota měrné dodané energie by měla být uváděna v inzerci. Průkaz zajistí pronajímatel či prodávající u příslušného specialisty. Lze použít i starší průkaz, vystavený před 1.4.2013.

 • Koupě - máte právo si od 1.1.2013 vyžádat od prodávajícího Průkaz energetické náročnosti. V inzerátech by měla být uvedena energetická třída domu od nejlepší A až po nejhorší G a měrná dodaná energie v kWh/m2'rok (čím nižší, tím lépe).Bytové domy:

 • Novostavby - od 1. 1.2009 je nutné opatřit PENB i pro novostavbu bytového domu, stejně jako u novostaveb rodinných domů. Průkaz obvykle objedná projektant u příslušného specialisty.

 • Renovace - stejně jako u rodinných domů máte povinnost doložit PENB, pokud renovujete více než 25 % obálky budovy (účinnost prováděcí vyhlášky od 1.4.2013). Pojem renovace se vztahuje na stavební změny ovlivňující spotřebu energie, tj. například zateplení, ale ne třeba nátěr fasády. Průkaz obvykle zajistí projektant u příslušného specialisty.

 • Prodej nebo pronájem bytu v bytovém domě - při novém prodeji nebo pronájmu celé budovy je povinností prodejce či pronajímatele opatřit PENB od 1.1.2013. Energetická třída a hodnota měrné dodané energie by měla být od 1.4.2013 uváděna v inzerci.

 • Při prodeji jednotlivého bytu v bytovém domě platí od r. 2013 povinnost předložit zájemci PENB. Pokud ho na vyžádání majitel bytu nezíská od společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), je možné ho nahradit třemi ročními vyúčtováními spotřeby energií. PENB se zpracovává na celý bytový dům. Pro nový pronájem jednotlivého bytu je tato povinnost v zákoně uložena od roku 2016. Na prodej či pronájem bytu v družstevním vlastnictví se tato povinnost nevztahuje, neboť se právně jedná o převod práva k užívání.

 • Všechny bytové domy budou mít do budoucna povinnost zpracovat PENB. Povinnost je rozdělena dle velikosti domu a to podle energeticky vztažné plochy takto:

- Bytový dům se vztažnou plochou nad 1500 m2 od 1.1. 2015.

- Bytový dům se vztažnou plochou nad 1000 m2 od 1.1.2017.

- Bytový dům se vztažnou plochou menší než 1000 m2 od 1.1.2019.

Veřejné budovy (budovy užívané orgánem veřejné moci) budou potřebovat PENB od:

 • 1.7. 2013 budovy se vztažnou plochou nad 500 m2.

 • 1.7.2015 budovy se vztažnou plochou nad 250 m2.

Pro kancelářské budovy platí stejné podmínky jako pro bytové domy.

PENB nepotřebují:

 • Budovy se vztažnou plochou menší než 50 m2.

 • Budovy pro náboženské účely (kostely, mešity, chrámy ...).

 • Objekty pro rodinnou rekreaci (chaty, chalupy), které nejsou určeny k trvalému bydlení. Rozhoduje to, jak je dům zapsán v katastru nemovitostí.

 • Průmyslové a zemědělské objekty se spotřebou do 700 GJ / rok.

Kdo může průkaz vystavit

PENB může vystavit pouze tzv. energetický specialista, kterým je (podle § 10 zákona č. 406 / 2000 Sb., o hospodaření energií) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu k zpracování průkazu energetické náročnosti.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá žadatel na základě odborné zkoušky a po jejím úspěšném složení je zařazen do seznamu energetických specialistů (http://www.mpo-enex.cz/experti/).


Autor: Karel Murtinger
Zdroj: Publikace Úsporný rodinný dům, vydavatelství Grada Publishing, a.s.

Vydavatelství Grada Publishing, a.s.; Úsporný rodinný důmRubriky článků