hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Izolace vnitřních stěn

22. 9. 2014

Knauf Insulation, zateplení fasády, vnitřní stěnyVnitřní stěny mají celou řadu funkcí a musí podle daných požadavků splňovat nejrůznější stavebně-technické parametry, které je nutno dodržovat. Stěny uvnitř dispozice objektu slouží především k oddělení jednotlivých vnitřních prostor. Ze statického hlediska můžeme rozlišovat vnitřní stěny nosné a nenosné. Kromě mechanické odolnosti a stability zákonná nařízení předepisují požadavky na zvukově-izolační vlastnosti, na požární odolnost a tepelně-izolační vlastnosti konstrukce. Zaměření je cílené na široce používané typy vnitřních stěn. Nejrozšířenější je aplikace minerálně vláknitého materiálu do lehkých montovaných stěn. Izolační materiály Knauf Insulation ve spojení se sádrokartonovými systémy Knauf poskytují celou řadu variant umožňujících dosažení špičkových parametrů z hlediska zvukové izolace – vzduchová neprůzvučnosti Rw, tepelné ochrany – součinitele prostupu tepla U.

 

Na požární odolnosti – EI. Materiály Knauf Insulation lze použít k nové nebo dodatečné instalaci jako výplň nových či stávajících vnitřních stěn. Aplikací minerálně vláknitých materiálů Knauf Insulation do konstrukcí vnitřních stěn tak dochází ke zlepšení všech zvukově-izolačních, tepelně-izolačních a požárně-technických vlastností.

Možnosti aplikace izolace

Všechny materiály Knauf Insulation jsou vhodné pro různé konstrukční varianty a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. V každém případě, ať už se jedná o jakoukoliv uvedenou vlastnost, dojdes našimi výrobky Knauf Insulation ke zhodnocení vlastností vnitřních konstrukcí a to nejen zvýšením ochrany tepla, ale i zvýšením odolnosti vůči hluku a požáru.

Lehká montovaná vnitřní stěna
Knauf Insulation, vnitřní stěny, lehká montovaná vnitřní stěnaObr.: Lehká montovaná vnitřní stěna, zdroj: Knauf Insulation

Popis obrázku:

1:- Izolace – pohlcovač zvuku
2:- Sádrokartonová deska (okladový materiál, ve dvou vrstvách)
3:- Vzduchová mezera s nosným kovovým roštem
4:- Sádrokartonová deska, obkladový materiál ve dvou vrstvách ( možné s parotěsnou zábranou)

Předsazené lehké montované stěny

Knauf Insulation, vnitřní stěny, lehká montovaná vnitřní stěnaObr.: Předsazená lehká montovaná stěna, zdroj: Knauf Insulation

Popis obrázku:

1:- Původní zdivo
2:- Izolace - pohlcovač zvuku, izolace Knauf Insulation má velmi vysokou zvukovou pohltivost, třídy A se součinitelem pohltivosti αw = 0,90-1,00
3:- Sádrokartonová deska, obkladový materiál, ve dvou vrstvách ( možné s parotěsnou zábranou )
4:- Vzduchová mezera s nosným kovovým roštem

Knauf Insulation, vnitřní stěny, detail napojení na konstrukci podlahyObr.: Izolace vnitřní stěny, detail napojení na konstrukci podlahy, zdroj: Knauf Insulation

V lehké montované příčce se svislými profily (dřevěnými nebo kovovými) bez izolace je neprůzvučnost zajišťována pouze deskami o pláštění a vzduchovou dutinou. Podle výše daných požadavků potom musíme buď zvýšit počet vrstev opláštění, nebo zvětšit šířku dutiny a tím i tloušťku pohlcovače zvuku – izolace Knauf Insulation. Účinnost mezery je však omezena a to hodnotou, která charakterizu je tloušťku této mezery od 75 mm do 200 mm. Přidáním izolace ze skelných vláken do dutiny se podstatně zvýší neprůzvučnost odrazem a lomem zvukových vln a tlumením kmitů desek opláštění. Účinnost se zvyšuje výplní této dutiny minerálně vláknitým materiálem. Čím vyšší pohltivost minerálně vláknitého materiálu, tím je účinnost takové stěny vyšší.

Zvukově-izolační vlastnosti

Knauf Insulation, vnitřní stěny, zvukově-izolační vlastnostiMluvíme-li o zvukově-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn musíme v první řadě zajistit co nejvyšší akustickou vlastnost dané konstrukce, kterou je vzduchová neprůzvučnost, tedy schopnost konstrukce bránit přenosu zvuku z jednoho prostoru do druhého. Ve fázi návrhu musí být konstrukce posouzena tak, aby vhodně zvolený systém odpovídal příslušnému požadavku na vzduchovou neprůzvučnost. Výrobce garantuje laboratorní vzduchovou neprůzvučnost. V žádném případě však nemůže garantovat hodnotu vážené stavební neprůzvučnosti R ́w. Zde hraje velkou úlohou projektant ve spolupráci se specialistou akustikem a prováděcí (montážní) firma. Montážní firma musí postupovat dle technických a aplikačních předpisů výrobce takových lehkých montovaných systémů nebo dle instrukcí projektanta, který takovou dělicí konstrukci navrhl. Nevhodnou aplikací a neprofesionálním provedením tak může dojít k degradaci garantovaných vlastností. Z hlediska izolace vložené do vnitřní dutiny má zásadní význam těsné osazení bez spár mezi izolací a profily, podlahou nebo stropem. Pružnost a stlačitelnost minerální skelné izolace Knauf Insulation zajišťuje dokonalé vyplnění prostor dutiny a těsný styk sousedních desek. Nejvyšší spolehlivosti funkce akustické izolace dosáhneme úplným vyplněním tloušťky dutiny. Doporučuje se zvolení vhodných konstrukčních profilů, nesmí docházet k nadměrnému stlačení vložené izolace neboť tak ztrácí své zvukově-pohltivé vlastnosti. Stěna či příčka mezi dvěma místnostmi, které mají společnou celou plochu této dělící konstrukce musí splňovat požadavek vyjádřený jako minimální R ́w v tabulce normy ČSN 73 0532.

Základní rozdíl mezi laboratorní a stavební neprůzvučnosti
Knauf Insulation, vnitřní stěny, Základní rozdíl mezi laboratorní a stavební neprůzvučnosti

Požární odolnost

Všechny minerálně vláknité výrobky Knauf Insulation jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1. Požární odolnost vnitřních nenosných sádrokartonových příček je často využívána jako spolehlivé a přitom cenově příznivé řešení i pro nejnáročnější aplikace. Většina systémů, které byly odzkoušeny a klasifikovány pro příslušnou třídu požární odolnosti předepisuje použití izolace z minerálních vláken ve vnitřní dutině. Izolační materiály Knauf Insulation spolu se sádrokartonovými systémy Knauf umožňují dosažení až EI 120 DP1. Požární odolnost stavebních konstrukcí, tedy i vnitřních stěn se hodnotí zásadně pro celý systém, nikoliv pro daný minerálně vláknitý výrobek. Požadavek na nenosnou vnitřní stěnu má být stanoven v projektu požární ochrany stavby. Hodnota se uvádí jako EI v minutách. Jednotlivé mezní stavy představují: E – celistvost, I – izolace (teplota na neohřívaném povrchu). V případě sádrokartonových příček je specifikace systému s deklarovanou požární odolností záležitostí výrobců systémů (např. Knauf) a obsahuje nejen druh, tloušťku a počet vrstev opláštění, ale také typ profilů, jejich tloušťku, přípustné rozměry, spojovací a upevňovací prostředky, tmely, těsnící pásky atd. Pokud je izolace nutnou součástí systému pro dosažení požadované požární odolnosti, je obvykle specifikována minimální tloušťka a objemová hmotnost, popř. minimální bod tavení. Splněním těchto a ostatních předepsaných požadavků systému je dosažena deklarovaná požární odolnost.

Tepelně izolační vlastnosti

Knauf Insulation, vnitřní stěny, tepelně-izolační vlastnostiTepelně-izolační charakteristiky konstrukcí a požadavky na jejich specifikaci jsou uvedeny v ČSN 73 0540-2. Jde o primární stanovení těchto parametrů, které mají zajistit dostatečnou tepelnou pohodu v interiéru. Základním požadavkem na dělicí konstrukci z hlediska tepelné techniky je součinitel prostupu tepla UN[W/(m2.K)].

Norma ČSN 73 0540-2 požaduje průkaz odstranění kondenzace uvnitř konstrukce v případech, kdy je tím ohrožena požadovaná funkce celé konstrukce. Tímto je míněno zkrácení předpokládané životnosti konstrukce, snížení vnitřní povrchové teploty vedoucí ke vzniku kondenzace a tím ke vzniku plísní, jakékoliv objemové změny vznikající s nasákavostí daných materiálů a zhoršení mechanické odolnosti a stability. Pro snížení kondenzace v konstrukci je nutné omezení prostupu vlhkosti do konstrukce. Vlhkost se do konstrukce dostává především z vytápěného prostoru. Ke snížení tohoto rizika kondenzace vkládáme obvykle do konstrukce parotěsnou vrstvu, která se umísťuje na vytápěnou stranu izolace. Tím podstatně omezíme pronikání vodních par do konstrukce stěny. Parotěsná vrstva musí být souvislá a spoje musí být utěsněny. Použití parotěsné vrstvy lze ve většině případů doporučit, ale není vždy nezbytně nutné. Obecně lze říci, že potřeba parotěsné vrstvy a riziko kondenzace budou obvykle nastávat u stěnových konstrukcí při rozdílu teplot oddělených prostor ≥ 10 °C. Rozhodnutí o aplikaci, typu a parametrech musí být vždy obsaženo v projektu stavby, v tepelně-technickém posouzení.

Zásady montáže

 1. Instalace sádrokartonových desek na správně připravený rošt.

 2. Aplikace minerální izolace do připraveného roštu, vložení lehkým stlačením

 3. Odříznutí předem stanovené části minerální izolace pro nestandardní rozteč

 4. Instalace první vrstvy sádrokartonových desek na připravený rošt.

 5. Instalace druhé vrstvy sádrokartonových desek na připravený rošt, druhá vrstva musí překrývat napojení desek první vrstvy

 6. Finální provedení se zatemelenými styky desek a hlavicemi šroubových spojů

Knauf Insulation, vnitřní stěny, finální provedení se zatemelenými styky desek a hlavicemi šroubových spojůObr.: Izolace vnitřních stěn, finální provedení se zatemelenými styky desek a hlavicemi šroubových spojů, zdroj: Knauf Insulation

Výtah některých důležitých vlastností montáže sádrokartonových systémů

Doporučení při provádění této aplikace
 • Při provádění a aplikaci minerálně vláknitých izolací do sádrokartonových systémů musí být tyto materiály a všechny konstrukční prvky chráněny před vnějšími srážkami a vlhkostí z vnějšího i vnitřního prostředí.

 • Obecně lze konstatovat, že tento proces by měl být započat výhradně po provedení a vyschnutí tzv. mokrých procesů jakými jsou například zrání betonu, aplikace omítek apod.

 • Pokud je tloušťka izolace menší než 80 % šířky dutiny, doporučuje se použít mechanického zajištění izolace proti sesunutí.

 • Při dvojitém opláštění se po kompletním osazení první vrstvy pláště upevní druhá strana opláštění s přesazením o polovinu šířky desky oproti první straně.

 • V závěru celého procesu se provádí tmelení spár mezi deskami, hlav šroubů a předepsané utěsnění připojovacích prvků.

 • K upevňování desek se používají výrobcem předepsané rychloupínací stavební šrouby.

 • Pokud příčka odděluje prostory s různými režimy vytápění nebo vytápěný a nevytápěný prostor musí být na straně teplejšího prostoru instalována parozábrana.

Výhody aplikace minerálně vláknité izolace v sádrokartonovém systému

 • Špičkové řešení v jednoduchém oddělení prostorů při zvýšených požadavcích na stavebně-fyzikalní vlastnosti dělicích konstrukcí.

 • Dosažení vynikajících zvukově-izolačních parametrů již při nízkých tloušťkách, které jsou zajištěny výhodným spolupůsobením dvojité lehké montované konstrukce s vložením minerálně vláknté izolace Knauf Insulation.

 • Možnost dosažení požadovaných i doporučených hodnot tepelně-izolačních parametrů stanovených pro vnitřní dělicí konstrukce.

 • Izolační materiály na bázi minerálních vláken jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1, při kombinaci s odzkoušenými sádrokartonovými systémy příček je možno dosáhnout požární odolnosti až EI 120 DP1 (systémy Knauf W 11).

 • Jednoduchá a suchá montáž.

 • Výrazné snížení vlastní hmotnosti dělicích konstrukcí oproti masivním stěnám srovnatelných stavebně-fyzikálních parametrů.


Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf Insulation

Rubriky článků