hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Zateplovací systém - volba vlastníků při zateplování budovy

24. 3. 2014

Pokud jde o volbu způsobu zateplení, měli by si vlastníci domů uvědomit, že se jedná o zcela zásadní zásah do objektu, ať už se jedná o běžný rodinný dům, bytový dům, dům řadové výstavby či "klasické" domy panelových typů. Zcela zásadní otázka je, zda provést kompletní nebo pouze částečnou regeneraci domu. Rozhoduje stáří domu a použité materiály a konstrukce. Rozhodující roli hrají výplně oken. Pokud objekt má balkony, lodžie a podobné prvky, je nutné bezpodmínečně uvažovat o jejich sanaci, rekonstrukci nebo zateplení. Stejně důležitou částí je také střecha, kde dochází k nemalým tepelným ztrátám. Samozřejmostí by mělo být posouzení stávajícího druhu vytápění a použitých topných médií.
Graf teplotních ztrát v panelovém domě

Obr. 1 Graf teplotních ztrát v panelovém domě


Investorem (vlastníkem nemovitosti) by měla být zcela jistě zajištěna projektová příprava - tím se rozumí zpracování dokumentace, která se řídí závaznými normami ČSN 73 2901 a ČSN 73 0540-2 a souvisejícími předpisy. Tato dokumentace musí obsahovat zejména:
• základní identifikační údaje o budově,
• záznamy o provedených testech a měřeních souvisejících s aplikací ETICS,
• technologický postup prací,
• technické řešení a dimenzování ETICS dle ČSN 73 0540-2,
• statické posouzení objektu,
• požárně technické řešení ČSN EN 13501-1,
• energetický štítek budovy (kvalita obálky budovy),
• výkresovou část konstrukčních detailů ETICS s návazností na přilehlé konstrukce,
• rcšení výměny klempířských prvků s řešením detailů,
• kvalitativní a barevné řešení finální omítky (stanovení HBW - min. 30) nebo obkladu,
• posouzení objektu po stránce stavební,
• odborné posouzení stávajícího podkladu.

Součástí tepelně-technického výpočtu je také stanovení průběhu teploty přes obvodový plášť a stanovení rosného bodu. Mnoho se o tomto problému nehovoří, avšak podotýkám, že zateplením se musí tzv. rosný bod - teplota cca 13 °C - "dostat do izolantu". V opačném případě může dojít ke kondenzaci vodní páry ve stykové spáře mezi izolantem a podkladem, což způsobí tvorbu plísní a to je v celém systému ETICS nepřijatelné. Na obrázku 3 je graf, který řeší finanční náklady na vytápění v závislosti na


Průběh teploty přes konstrukci obvodového pláště bez zateplení a se zateplením
Obr. 2 Průběh teploty přes konstrukci obvodového pláště bez zateplení a se zateplením

tloušťce izolantu. Svislá čísla jsou náklady na vytápění, které se snižují s vyšší tloušťkou izolantu. Tento graf je sestavený na základě zkušeností z realizovaných staveb. Je
na rozhodnutí investora a projektanta, k jaké tloušťce izolantu vzhledem k výpočtům přistoupí. Při výběru celkového zateplení domu doporučuji jednoznačně odborně způsobilé, renomované společnosti s řádnými referencemi o jejich činnosti. Je mnoho velice kvalitních společností, za kterými je řada velmi hezkých zateplených objektů. Doporučuji používat zásadně systémy ETlCS s řádnou certifikací a s kvalitními povrchovými úpravami. Bohužel znám mnoho domů a budov, u kterých zejména nekvalitní montáží a nedodržením technologického postupu prací, daného výrobcem, vznikly závažné a leckdy neodstranitelné defekty. Základním nešvarem je hrubé porušování  všeobecných zásad:
• klimatických podmínek, zejména teplota vzduchu, podkladu a materiálů nesmí klesnout pod +5 °C a stoupnout nad +25 °C,
• nepracuje se při přímém slunečním záření, za deště nebo silného větru,
• jednotlivé vrstvy se chrání před slunečním zářením a rychlým vysycháním,
• nevyschlé a nevytvrdlé materiály se chrání před nepřiznivými vlivy vhodným zakrytím plachtou, sítí apod.Finanční náklady na vytápění v závislosti na součiniteli prostupu tepla


Obr. 3 Finanční náklady na vytápění v závislosti na součiniteli prostupu tepla

Tepelné ztráty objektu

Obr. 4 Tepelné ztráty objektu

Podklady pod ETICS a jejich příprava

Vhodnými podklady pod ETlCS jsou betonové povrchy panelů, pevné a soudržné cementové, vápenocementové a polymercementové omítky, porobeton apod. Opravy nesoudržných podkladů se provádí s dostatečným předstihem, aby mohlo dojít k dostatečnému vyschnutí opravovaných ploch (min. 14 dní). Přípustná tolerance nerovností podkladu je ±10 mm na délku 1 m tak, aby se ETlCS spojil s podkladem bez pomoci hmoždinek. Při spojení ETlCS s podkladem s pomocí hmoždinek a lepicí hmoty je povolena odchylka ±20 mm na délku 1 m. Průměrná soudržnost podkladu je předepsána normou ČSN 73 2901 min. 0,2 MPa, nejmenší přípustná hodnota je 0,08 MPa. Trhliny v podkladu se musí řešit v projektové dokumentaci a předem řádně posoudit. Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez mastnot a nečistot. Vždy se ošetří příslušným penetračním nátěrem.

Předem se připraví výměna klempířských prvků, kotev apod. Pokudje podklad provlhlý, nejdříve se musí odstranit příčina vlhkosti a zatím se objekt nezatepluje. Zaprášený, špinavý, zvětralý a prokvetlý podklad je nutné omést, okartáčovat, otryskat a zajistit vyschnutí. Mech, plísně a houby se očistí a použije se dezinfekční přípravek. Dále je třeba mechanicky odstranit ostré a vystupující části malty a slinutý povlak. Mastný podklad se zbytky odbedňovacích přípravků se otryská vodou s přidáním detergentů (čisticích prostředků), zajistí se vyschnutí. Hladký podklad se zdrsní pomocí brusných hladítek, ozubených hrablí apod. Pokud je omítka drolivá,je třebaji mechanicky odstranit a ošetřit vhodnou penetrací (dle typu a míry poškození), případně vyspravit cementovým produktem. Nesoudržný materiál vápenocementové omítky s vypadanými místy se otluče a nahradí se vhodnou omítkou, nechá se vyschnout a vyzrát. Betonové podklady se ošetří vhodným produktem na betonové podklady a vyspraví se neprofilační cementovou maltou.

Vodováha

Obr. 5 Vodováha


Omítky z umělé pryskyřice se očistí, sprašující nátěry se odstraní, odlupující se nátěry se odstraní, otryskají a zajistí se jejich vyschnutí. Nasákavý podklad se očistí a napenetruje vhodnou penetrací. Nerovnosti podkladu (±1 cm) se vyrovnají nejlépe cementovým produktem. Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní silikonovým tmelem. Podklad by měl mít trvalou, ustálenou vlhkost. Pokud je vlhkost trvale zvýšená nebo silně kolísavá, provede se vhodné sanační opatření. Vláknocementové, cementopískové či dřevotřískové desky vyžadují speciální úpravy a je nutná konzultace s výrobcem. Na sokly objektů se doporučuje použít speciálních systémů, např. AQUAPANEL.

Kvalitativní posouzení podkladů se provádí před vypracováním projektové dokumentace a pro uplatnění ETICS může zahrnovat:
• vizuální průzkum dalekohledem zaměřený na nerovnosti, trhliny a odlupující se místa v podkladu,
• zjišťuje se druh podkladu a kontrolují se zjevně vlhká místa,
• zjišťuje se míra degradace podkladu vrypem,
• provede se odtrhová zkouška stávajícího podkladu,
• provede se mřížková zkouška u podkladů ošetřených nátěrem,
• posoudí se soudržnost podkladu poklepem,
• provede se měření vlhkosti podkladních vrstev nepřímými metodami in situ ("na místě"),
• případně se provede vyhodnocení salinity omítky a zdiva,
• posoudí se stav dilatačních spár.

O všech těchto zjištěních se vedou záznamy.


Při měření roviny podkladu by měl být přítomen investor nebo technický dozor investora. Tady by měla vždy zaznít otázka jak a čím vyrovnat nerovnosti. Pokud nebude podklad vyrovnán, nemůže dodavatel montáže ETICS zaručit výslednou rovinnost systému. Ze zkušeností mohu prohlásit, že toto je prováděno ledabyle, ezodpovědně a tak, aby se hlavně získala zakázka.

Zejména při profesionálních průzkumech se odhalí problémy, které by měly být vždy před aplikací ETICS odstraněny. V další části zveřejním obrázky, které toto moje tvrzení dokládají.

Stavební připravenost a příprava hmot

Stavební připravenost je jedním ze základů funkčnosti ETICS. Veškeré "mokré proce- sy" v interiéru se před zahájením montáže ETICS dokončí. Před zahájením montáže ETICS se provedou rekonstrukce balkonů, pokud se o nich uvažuje. Prvky související a prostupující ETICS se skloní směrem dolů k vnějšímu povrchu. Eventuální výměny oken a dveří se provedou před montáží ETICS. Veškeré klempířské prvky se vymění, případně opraví před montáží ETICS.

Vlhkoměr
Obr.6 Vlhkoměr - jednoduché a účinné


Demontují se průvětrníky, dešťové svody, bleskosvody s tím, že se zajistí jejich prozatímní funkčnost do doby dokončení ETlCS. Před prováděním ETICS u novostaveb se dokončí provedení střechy. Oplechování se provede tak, aby odpovídalo příslušným normám, pokud projektová dokumentace nestanoví jinak. Provede se zakrytí všech již dokončených
součástí objektu - balkony, okna, dveře, dlažby, aby nedošlo k jejich poškození, zejména lepidly, nátěrovými hmotami, penetracemi, omítkami apod.

Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní. Dilatační spáry v podkladu se v případě potřeby sanují. Veškerá vegetace se zajistí tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Doporučuje se vhodné zakrytí lešení - plachtou apod.

Příprava hmot se provádí tak, aby byla zjištěna ochrana životního prostředí. Hmoty se míchají v předem definovaném prostoru dle pokynů výrobce. Při míchání a aplikaci hmot je třeba dodržovat klimatické podmínky. Při manipulaci s hmotami a jejich přesunem je nutné dodržovat BOZP.

Toto je další ,,choulostivá" otázka dnešních realizačních společností. Jsem-li pozván na stavbu k řešení problémů nebo jen pro konzultaci, najdu problém vždy. Nedodržování zásad vede k nekvalitnímu provedení ETICS a k potížím při jeho užívání.

Podmínky pro skladování

Skladovací prostory by měly být dobře větratelné, suché a kryté. Při skladování SOMS je potřeba dodržovat pokyny výrobců. Zejména u skladování tekutých produktů se musí dodržovat zásady pro skladování uvedené v technických listech a na obalech - vytápěné nebo temperované sklady. Při skladování se musí dodržovat doba skladovatelnosti. Izolanty se skladují naležato a musí být chráněny před poškozením, zejména rohů. Všechny komponenty ETlCS se při skladování chrání před OV zářením a před mrazem. Armovací tkanina, lišty, rohové profily, začišťující profily, dilatační lišty mají  být uloženy na rovných podložkách, aby nedocházelo k jejich deformacím, které jsou  trvalé. Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

 Zdroj článku: Zateplování budov


Zateplování budov


autor: Ladislav LinhartRubriky článků