hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Nakládání s odpady vzniklými při montáži ETICS, užívání a údržba, záruky

6. 10. 2015

Tepelné izolanty z pěnového polystyrenu a minerální vlny se likvidují jako ostatní odpad. Likvidace nepoužitých zbytků hmot se provádí dle bezpečnostních listů použitých hmot. Zbytky pastovitých omítek se likvidují zajištěním přístupu vzduchu a po vytvrzení se likvidují jako ostatní odpad. Zbytky cementových hmot se likvidují zalitím vodou a po vytvrzení se likvidují jako ostatní odpad. Obaly pastovitých hmot se likvidují jako ostatní odpad. Papírové a lepenkové obaly se likvidují jako ostatní odpad. Zbytky profilů z hliníku se likvidují jako ostatní odpad. Zbytky plastových profilů a skleněné síťoviny se likvidují jako ostatní odpad.

 

Užívání a údržba ETICS

Ilustrační foto, zateplování domu, zdroj Krytiny-strechy.czUživatelé a provozovatelé jsou seznámeni se škodlivostí svévolných zásahů do ETICS. Je zakázána neodborná montáž televizních, satelitních antén a jiných prvků. Dodatečné montáže je třeba vždy odborně zajistit tak, aby se zamezilo vnikáni vody do systému a jejímu dalšímu poškozování a degradování ETICS. Je nutné zajistit ETICS pravidelnou údržbu a péči podobně jako ucelenému stavebnímu objektu.

Zejména je nutné:

Každý rok - kontrolovat klempířské prvky a styky s navazujícími konstrukcemi (nejméně 1× za rok), zajistit funkčnost těchto míst a zamezit vnikání vody do ETICS. Je vhodné vést zápis a fotodokumentaci o těchto kontrolách pro případ reklamace ETICS.

Každých 3 až 5 let - očištění fasády (dle druhu, rozsahu a stupně znečištění) + obnovení biotické ochrany.

Každých 10 až 15 let - nátěr fasády fasádní barvou.

O ETICS se nesmí opírat sníh. Nutnost údržby povrchové úpravy je způsobena dlouhodobým působením povětrnostních vlivů, popřípadě mechanickým poškozením či znečištěním.

Čištění omítek za sucha - odstranění mechanických nečistot volně ulpívajících na fasádě. Ometení smetákem, vysátí vysavačem se smetákovým nástavcem.

Čištění omítek za mokra - odstranění znečištění pevně ulpívajícího na fasádě. Musí být provedeno tak, aby nedošlo k rozmazání nečistot, odření, poškrábání či jinému poškození vrchní omítky nebo omítky s nátěrem. Používá se omytí pitnou vodou, případně s přídavkem běžného saponátu, při nízkém tlaku za pomoci tlakového čisticího přístroje (teplota vody max. +35 °C). Vhodnost čisticího přístroje, jeho příslušenství a pracovní postup konzultujte s výrobcem přístroje, popř. s prováděcí firmou. Je nutné zajistit, aby voda nevnikla pod omítku a do systému, zejména v místech napojení na navazující konstrukce (okna, dveře, oplechování aj.).

Čištění omítek kyselinami, hydroxidy nebo abrasivy nedoporučujeme.

Ochrany fasády před biologickým napadením

Ilustrační foto, zateplování domu, zdroj Krytiny-strechy.czZejména v oblastech, kde je zvýšené riziko biologického napadení fasády se doporučuje v pravidelných intervalech obnovení funkční ochrany fasády před biologickým napadením. V těchto případech se musí provést umytí fasády a následné ošetření speciálním ochranným nátěrem. Četnost tohoto opatření závisí zejména na konkrétních místních podmínkách (jako jsou např. lokální mikroklima, povětrnostní podmínky, častý výskyt mlh, blízkost vodních ploch, blízká vegetace, tvar budovy, rozměry říms a klempířských prvků atd.).

 

Zateplení a změna větrání

Zateplením obvodové konstrukce a zejména výměnou oken dochází k výrazné změně vlhkostních poměrů v objektu. Výměnou oken a často i pouhým dotěsněním starých, dojde k výraznému zmenšení intenzity výměny vzduchu v interiéru. Vysoká vzdušná vlhkost pak zvyšuje riziko výskytu plísní na vnitřních stranách obvodových konstrukcí. Po zateplení proto musí být upraven režim vytápění a musí být zajištěno dostatečné větrání interiéru.

Doporučený způsob větrání

Pokud není použita speciální vzduchotechnika, pak je nutno větrat nárazovým a intenzivním větráním několikrát za den. Větrání dlouhodobým otevřením okna do větrací polohy je nevhodné, protože při tomto způsobu větrání dochází ke kondenzaci vlhkosti na fasádě v těsné blízkosti nad oknem, čímž v této oblasti dochází k vytvoření optimálních podmínek pro masivní výskyt biotického napadení.

Do běžné údržby spadá i změna či obnova vzhledu fasádním nátěrem, je třeba však dbát na vzájemnou slučitelnost použitých materiálů a na požadavky na soudržnost a pevnost podkladu. Větší opravy a renovace fasád již spadají do odborné činnosti. V tomto případě je vhodné kontaktovat dodavatele ETICS a konzultovat s ním požadavky na opravu. Výrobce ETICS je schopen navrhnout nejvhodnější skladbu materiálů a nejvhodnější technologii provádění z hlediska maximálního zachování funkčnosti celého systému.

Záruky

Poskytování záruky výrobcem ETICS

Výrobce ETICS je povinen poskytovat záruku ze zákona. Při prokázání shody ETICS podle evropských technických specifikací (NV vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění) má ETICS předpokládanou životnost 25 roků. Podle evropských dokumentů však nemůže být tato předpokládaná životnost pokládána za záruku danou výrobcem ETICS. Ta totiž závisí na mnoha faktorech, které jsou mimo kontrolu výrobce. Zárukou výrobce ETICS ze zákona se rozumí doba 2 roků. Při pravidelné péči o zateplený objekt pak mají zateplovací systémy životnost srovnatelnou s životností běžně používaných zděných konstrukcí.

Zákonná záruka na ETICS je výrobcem poskytována za následujících podmínek:

Reklamace v rámci realizace

1) Prováděcí firma je povinna ihned po převzetí dodávky jednotlivých součástí ETICS reklamovat zjevné nedostatky dodávky a vyznačit je na dodacím listě.

2) Skryté vady musí být reklamovány nejpozději do 5 dnů od zjištění vady.

3) Při zjištění závady spadající do režimu záruky, informuje prováděcí firma neprodleně výrobce ETICS a to písemně.

Reklamace zhotoveného díla

1) ETICS musí být pravidelně udržován v souladu se závaznou dokumentací použitého ETICS. Uživatelé a provozovatelé musí být prováděcí firmou písemně seznámeni se škodlivostí svévolných zásahů do ETICS a s dopady těchto zásahů na poskytnuté záruky a životnost ETICS. Prováděním pravidelné údržby ETICS se rozumí:

- Vizuální kontrola ETICS nejméně 1× ročně, přičemž zjištěné závady musí být podle svého charakteru neprodleně odstraněny. O kontrole musí být proveden písemný záznam.

- Kontrola neporušenosti a funkčnosti ETICS v ploše, navazujících napojeních (např. napojení na otvorové výplně, klempířské prvky, prostupy atd.) a konstrukčních detailů nejméně 1× za 1 rok; zjištěné závady zjištěné závady musí být podle svého charakteru neprodleně odstraněny. O kontrole musí být proveden písemný záznam.

- Pravidelné ošetření povrchu stanoveným nátěrovým systémem, obvykle po 10 až 15 letech, nejdéle však po 20 letech. Pravidelnou údržbu, doloženou písemným záznamem, zajišťuje vlastník objektu, není-li s prováděcí firmou dohodnuto jinak.

2) ETICS byl proveden prováděcí firmou jako KIT od jednoho výrobce (Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazující právní předpisy, ČSN 73 2901, dokumentace výrobce ETICS); tzn., že v systému byly použity pouze výrobcem ETICS schválené součásti, které jsou uvedeny v jeho dokumentaci.

3) ETICS byl prováděcí firmou proveden v souladu se závaznou dokumentací ETICS a v souladu se stavební dokumentací.

4) Při zjištění závady spadající do režimu záruky informuje neprodleně uživatel prováděcí firmu a ta neprodleně informuje výrobce ETICS.

5) Veškeré reklamace je uživatel povinen uplatňovat písemně u prováděcí firmy.

6) Záruka výrobce ETICS se nevztahuje na vady způsobené porušením technologického postupu montáže nebo na vady způsobené jinými než běžně předvídatelnými vlivy.

7) Při reklamaci musí být doloženy především tyto dokumenty:

- Dokumentace ETICS, stavební dokumentace a projektová dokumentace.

- Doklady, z nichž vyplývá, že ETICS byl dodán jako ucelený systém (KIT) od jednoho výrobce.

- Písemný záznam o prováděných kontrolách (viz bod 1 –Reklamace zhotoveného díla).

Kompletní technologický postup Fasádního zateplovacího systému PCI MultiTherm® si můžete stáhnout ZDE - Fasádní zateplovací systém MultiTherm®

 

Autor a zdroj textu: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Logo společnosti BASF s.r.o.

 Rubriky článků