hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Konopná izolace - konstrukce vnějších stěn

25. 5. 2015

Tepelně izolační materiály vyrobené z konopí se na stavby dopravují ve formě rohoží, v rolích nebo jako plsť. Manipulace s nimi je jednoduchá. Snadno se tvarově upravují pomocí pil na moto­rový nebo elektrický pohon. Menší množství se může upravit pouhým řezáním noži. Aby byl řez rovný, používají se pravítka, která na stavbě může nahradit rovná lať. Díky dobré elasticitě materiálu mohou odřezky posloužit k utěsňování spár.

 

Konopná tepelná izolace stěn se může použít na izolaci obvodového pláště vytvořeného z libo­volného materiálu. Je vhodné, aby se aplikovala po ukončení výstavby nosné části a opláštění stavební konstrukce. Zabrání se tím transportu vlhkosti od případného deště nebo sněhu do struktury materiálu.

Obr.: Zkracování rohože z konopí, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

Rohože mají mít přibližně o 20 mm větší rozměr, než je vzdálenost nosných prvků, mezi které budou vkládány. Zajistí se tak těsné uložení bez mezer, které by v průběhu užívání budovy mohly vytvářet bodové nebo line­ární tepelné mosty. Nezbytností je také elimino­vání míst s vyšším tepelným tokem způsobeným například dřevěnou nosnou konstrukcí. To vedek nutnosti použít alespoň dvě konopné tepelně izolační vrstvy, které se vzájemně s vystřídáním spár přeloží.

Tepelná izolace z konopí se postupně vrství a překládá, až konstrukce dosáhne potřebnou hodnotu součinitele prostupu tepla. Vhodně se kombinuje se dřevem, popřípadě s dřevovlákni­
tými tepelnými izolacemi. Stěna je bez parotěsné zábrany. V místnostech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ø ≤ 50 % její funkci zajišťuje deska OSB. V případě použití dřevovlák­nité desky orientované do větrané vzduchové dutiny není nutno použít difuzní fólii, od které se očekává zamezení penetrace chladného vzduchu do izolačního souvrství a ochrana před vlhkostí nebo sněhem. Oba požadavky zajistí právě dře­vovláknitá deska.

Obr.: Vkládání tepelně izolační rohože do pole vytvořeného z dřevěné konstrukce, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

Vnější líc může být také zděný. Ve skladbě je vnitřní plocha ze sádrokartonu, který je upevněn na fixačních latích. Instalační mezera je volná. Následuje deska OSB a konop­ná tepelná izolace uložená mezi sloupky dřevěné nosné konstrukce. Tepelný most je překryt dře­vovláknitou deskou, přes kterou jsou upevněny latě a další vrstva konopné izolace. Aby se snížila vzduchová propustnost vrstvy konopné izolace od vlivu vzduchu proudícího v mezeře, je na vněj­ší ploše aplikována difuzní fólie. Větraná mezera odděluje lícní zdivo z režných cihel od dalších částí konstrukce.

Obr.: Vnější stěna s izolovanou instalační mezerou, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - sádrokartonová požárně odolná deska
 • 2 - instalační mezera s konopnou tepelnou izolací
 • 3- deska OSB
 • 4 - konopná tepelná izolace mezi dřevěnými nosnými prvky
 • 5 - dřevovláknitá deska
 • 6 - latě tvořící větranou vzduchovou mezeru
 • 7 - venkovní dřevěný obklad

Obr.: Vnější stěna s neizolovanou instalační mezerou a fasádní plášť z plných cihel, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska
 • 2 - volná instalační mezera
 • 3 - deska OSB
 • 4 - konopná tepelná izolace mezi dřevěnými nosnými prvky
 • 5 - dřevovláknitá deska
 • 6 - konopná tepelná izolace mezi latěmi
 • 7 - difuzní fólie orientovaná do vzduchové mezery
 • 8 - lícní zdivo

Tepelnou izolaci z konopí je na neizolovaných stěnách možno použít také kontaktním způso­bem, obdobně jako izolace z jiných vláknitých materiálů. Ke stávající konstruk­ci se upevní nosné latě, mezi kterými je uložen izolant. Formát latí a jejich vzdálenost závisí na potřebné tloušťce tepelné izolace, která vyplývá z výpočtem stanoveného součinitele prostupu tepla. Větrání fasády je v tomto případě dosaženo pouze netěsnostmi, které vznikají při aplikaci obložení provedeného jednoduchým přeložením, nazývaným peření, připomínající peří složené na ptačích křídlech. 

Obr.: Stěna obložená tepelnou izolací z konopí, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - vnitřní omítka
 • 2 - zděná stěna
 • 3 - tepelná izolace z konopí mezi vodorovnými latěmi
 • 4 - tepelná izolace z konopí mezi svislými latěmi
 • 5 - difuzní fólie
 • 6 - obklad z překládaných dřevěných prken (peření)

Mnohokrát diskutované téma tepelné izolace na vnitřní straně stavební konstrukce je podmí­nečně možno řešit také pomocí izolace z konopí. U stávajících budov musí tomuto kroku ovšem předcházet pečlivý stavební prů­zkum, který odhalí možná rizika. Vyplývají pře­devším z oblastí s nízkými teplotami na okrajích zaizolované konstrukce. Právě zde se v tloušťce stropu vyskytují neizolované plochy, které jsou intenzivně ochlazovány a jejichž vliv se přenáší nejen na stěnu, ale také poměrně hluboko do stropu. Potom je nezbytné, aby byla tepelnou izolací a parotěsnou vrstvou opatřena i část stropní konstrukce (Chybík 1999). Míru všech těchto opatření je potřebné znát před zaháje­ním stavebních prací. Je nutno, aby tento záměr byl výpočtově prověřen. Nejlépe metodou dvou­rozměrných nebo lépe trojrozměrných teplotních polí a teprve na základě výsledků rozhodnout o dalším postupu.

Obr.: Stěna s tepelnou izolací z konopí na vnitřní straně stávající konstrukce, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - hliněná stavební deska ProCrea a hliněná omítka
 • 2 - volná, neizolovaná instalační mezera
 • 3 - parotěsná vrstva
 • 4 - konopná tepelná izolace mezi svislými dřevěnými nosnými prvky
 • 5 - zděná stěna
 • 6 - vnější omítka

Z vnitřní strany konstruk­ce se nachází sádrokartonová deska. Za ní je parotěsná zábrana. Lze doporučit, aby instalační mezera mezi sádrokartonem a parotěsnou vrst­vou zůstala volná. Nosná konstrukce sádrokar­tonu bude samonosná bez kontaktu s navazující stěnou. Tím se předejde vytvoření poruch v paro­těsné fólii. Zvýšenou pozornost je potřebné věno­vat styku parotěsné vrstvy a stropu, aby ani zde nevznikly podmínky pro difuzi vodní páry do sou­vrství. Dnes výrobci poskytují řadu samolepicích pásek, které jsou schopny tento problém dobře a dlouhodobě vyřešit. Tepelně izolační vrstvy jsou dále ukládány podle zásad uvedených již dříve.

 

Zdroj a autor článku: Josef Chybík, publikace Přírodní stavební materiály, vydavatelství GRADA Publishing

fotografie použité v textu - zdroj: www.izolace-konopi.cz



Rubriky článků