hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Podrobné řešení problematických míst - seriál vzduchotěsnost, 5.díl

27. 12. 2014

Snížení počtu kritických míst

U všech nalezených kritických míst je potřeba vhodným konstrukčním řešením zajistit vzduchotěsnost. V první řadě je však vhodné zvážit, zda by nebylo možné zbavit se, vhodnými koncepčními úpravami, alespoň některých z těchto problematických detailů. Typickým příkladem tohoto přístupu je umístění rozvodů do tzv. instalační dutiny mezi hlavní vzduchotěsnou vrstvou (dále jen HVV) a vnitřní obklad obvodové konstrukce - tímto způsobem lze odstranit velké množství zbytečných prostupů instalací skrz HVV. Velké řadě komplikací je možné se vyhnout již vhodným koncepčním řešením HVV a důslednou koordinací návrhu HVV s postupem všech členů projekčního týmu, zejména specialistů.

 

U dřevostaveb bývá zpravidla obtížné zajistit spojitý průběh HVV v místech napojení vnitřních a obvodových konstrukcí - typicky v napojení vnitřního stropu na obvodovou stěnu. V některých případech by mohlo být výhodné vést HVV i vnitřním stropem, takže by kritickým detailem vůbec neprocházela. Zkušenosti z měření vzduchotěsnosti však ukazují, že toto řešení může být efektivní pouze v případě, že ve vnitřním stropě nebudou vedeny žádné rozvody a HVV ve vnitřním stropě bude skutečně mimořádně vzduchotěsná. Řešení naznačené na obrázku jistě nelze doporučit k všeobecnému použití. Přesto se jedná o zajímavý příklad, který dokládá, že změnou koncepčního přístupu je možné stále hledat nová řešení tradičních problémů. Je zřejmé, že koncepční rozhodnutí umožňující snížení počtu potenciálně netěsných detailů by měla být učiněna během prvních úvah o konstrukčním řešení budovy - v pozdějších fázích projektování bývají podobné změny již obtížné nebo dokonce nemožné. Po odstranění zbytečných prostupů, apod. je potřeba navrhnout řešení zbývajících detailů.
Grada, Možnost vyloučení kritického detailu ve styku obvodové stěny a vnitřního stropu a dřevostavby.Obr.: Možnost vyloučení kritického detailu ve styku obvodové stěny a vnitřního stropu a dřevostavby. Vlevo tradiční řešení, vpravo vedení HVV vnitřním stropem, zdroj Grada

Hlavní zásady konstrukčního řešení

Řešení konkrétního detailu bude vždy záviset na konstrukčních souvislostech a bude se budovu od budovy lišit. Kvalita navrženého řešení je závislá na schopnostech a zkušenostech projektanta. S vědomím těchto podmínek je potřeba přistupovat ke všem návodům a převzatým řešením detailů.

Jednoduchou zásadou, která může významně přispět ke kladnému výsledku, je přistupovat k řešení detailů systému vzduchotěsných opatření (dále jen SVO) jako k návrhu hydroizolačního systému ploché střechy (jako kdyby SVO měl zajistit vodotěsnost konstrukce). V průběhu návrhu detailů je potřeba opakovaně kontrolovat:

  • způsob zajištění vzduchotěsnosti (je navržené řešení skutečně vzduchotěsné?);

  • výběr materiálů a výrobků pro vzduchotěsnící opatření (dále jen VO) (je navržený výrobek pro dané podmínky vhodný?, má dostatečnou životnost?, je přilnavý k oběma povrchům?, apod.);

  • proveditelnost detailu (bude možné navržené řešení v podmínkách staveniště úspěšně realizovat?).

Nejčastějšími problémy, které se vyskytují při návrhu VO stavebních detailů jsou:

  • řešení komplikovaného průběhu HVV stavebním detailem;

  • napojování HVV z odlišných materiálů;

  • napojování HVV na výplně otvorů;

  • napojování HVV na prostupující prvky.

Řešení průběhu HVV stavebním detailem

Řešení geometricky a konstrukčně komplikovaných detailů je podrobně zpracováno v literatuře. Příklady možných konstrukčních řešení typických detailů byly podrobně zpracovány v řadě publikací, zcela konkrétní konstrukční řešení jsou často uvedena v podkladech výrobců parozábran, tepelně izolačních materiálů a výrobků pro SVO. Tyto zdroje mohou sloužit jako inspirace, neměly by být přejímány bez prověření jejich použitelnosti pro řešený případ. Zejména ve firemní literatuře se často objevují řešení zanedbávající různé konstrukční souvislosti a hledisko proveditelnosti.
Grada, Možnosti napojení HVV z různých materiálů - příklad styku dřevěné stěny (HVV je plastová fólie) a zděné stěny (HVV je vnitřní omítka)
Obr.: Možnosti napojení HVV z různých materiálů - příklad styku dřevěné stěny (HVV je plastová fólie) a zděné stěny (HVV je vnitřní omítka), zdroj Grada

Popis obrázku:

A - napojení pomocí lepicí pásky;

B - napojení pomocí stlačitelné těsnicí pásky a přítlačné lišty;

C - nepřímé napojení přes dřevěný hranol (lie je na hranol přilepena lepicí páskou, spára mezi hranolem a omítkou je utěsněna stlačitelnou lepicí páskou);

D - napojení pomocí omítatelné lepicí pásky

Napojování HVV z odlišných materiálů

Pro napojování HVV z odlišných materiálů bylo vyvinuto množství speciálních výrobků a technologií. Tyto výrobky by vždy měly mít přednost před improvizovaným řešením. Častým problémem bývá napojení fóliového materiálu na povrch masivní konstrukce (zdiva, omítky, betonové desky, apod.). Principiálně je možné tuto situaci řešit pomocí speciální lepicí pásky a pomocí poddajné těsnicí pásky a přítlačné lišty nebo nepřímým spojením těchto vrstev prostřednictvím jiného vzduchotěsného prvku. 

Napojování HVV na výplně otvorů

Nejefektivnějším způsobem utěsnění připojovací spáry výplní otvorů je v současné době zřejmě použití speciálních lepicích pásek. Jsou vyvinuty tak, aby práce s nimi byla jednoduchá, některé lze i omítat.

Napojování HVV na prostupující prvky

Pokud nelze prostupy skrz HVV koncepčně zcela vyloučit, mělo by být pro utěsnění prostupujících prvků použito speciálních výrobků - pružných průchodek, manžet a pružných lepicích pásek. Současný stavební trh nabízí velké množství těchto výrobků.

Hledisko proveditelnosti

Grada, Návrh HVV nerespektující postup výstavby - pozednice bude osazena před realizací parozábrany (HVV)Obr.: Návrh HVV nerespektující postup výstavby - pozednice bude osazena před realizací parozábrany (HVV), zdroj Grada

Velmi důležitým problémem při návrhu detailu je jeho proveditelnost. Projektant musí být seznámen s technologií výstavby navrhované budovy, zejména musí znát postup stavebních prací a postup zabudování jednotlivých stavebních prvků. Realizace VO musí zapadat do sledu výstavby. Častou chybou je například umístění HVV pod prvek který je v okamžiku realizace HVV již osazen. Tam, kde se podobné kolizi návrhu SVO s postupem výstavby nelze vyhnout (např. styk obvodové stěny dřevostavby a vnitřního stropu), je zapotřebí realizaci HW rozdělit do několika etap a v projektové dokumentaci podrobně popsat, v kterém okamžiku výstavby má být jaká část HVV provedena. Při návrhu detailů je potřeba také pamatovat na dostatek manipulačního prostoru pro ruce. Spoje HVV, prostupující prvky, apod. je potřeba záměrně umísťovat tak, aby bylo v jejich bezprostředním okolí dostatek místa pro ruce, manipulaci s nástroji a aby jejich umístění umožňovalo vizuální kontrolu kvality provedení.
Grada, Nevhodné umístění spoje HVV - spoj je navržen do nepřístupného místaObr.: Nevhodné umístění spoje HVV - spoj je navržen do nepřístupného místa, zdroj GradaAutor: Jiří Novák
Zdroj: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, edice nízkoenergetické domy, publikace vydavatelství Grada
Vydavatelství Grada; Vzduchotěsnost obvodových plášťů budovRubriky článků