hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nejefektivnější řešení střešního pláště s izolacemi URSA

5. 2. 2013

Vývoj lidstva jde kupředu a naše možnosti se rozšiřují. Ruku v ruce s tím se zvyšuje i energetická náročnost uspokojování našich potřeb. Budovy v Evropské unii se na celkové spotřebě podílí ze 40%. Z toho vyplývá, že v sektoru budov je největší potenciál pro úspory energie.


logo Ursa
URSA CZ s.r.o.
Pražská 16
102 21 Praha
Telefon: +420 281 017 374
Fax: +420 281 017 377
Email: ursa.cz@uralita.com

 

Pokud investor chce šetřit životní prostředí a hlavně rozumně nakládat se svými finančními prostředky, měl by chtít budovu, jež konzumuje minimum energie. Více jak dvě třetiny z celkové energetické spotřeby domácností v České republice je vynaloženo na vytápění a chlazení. Ovšem toto číslo se dá jednoduše změnit, neboť tepelné ztráty konstrukcí jsou velmi efektivně ovlivnitelné kvalitním izolováním obálky budovy. Prakticky vždy je pro energetickou náročnost budovy nejvýznamnější kvalita zateplení. Pokud investujeme na začátku jednorázově o něco málo více na kvalitním zateplení, ušetříme na následných periodicky se opakujících výdajích na energii. A tyto náklady se každoročně tak, jak rostou ceny energií, zvyšují. Kromě ekonomických kriterií je důležité vždy zajistit zdravé vnitřní prostředí a požadovaný komfort pro uživatele. Zde sehrává kvalitní tepelná izolace též významnou roli, neboť zajišťuje, aby povrchová teplota neklesala pod nepřípustnou mez a tím pádem nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu či v konstrukci. Eliminuje se díky tomu možnost výskytu vlhkých „map" na podhledech, růst plísní a snížení uživatelské pohody. Zamezení výskytu kondenzace též významnou měrou přispívá kladně k životnosti konstrukce. Je proto vždy důležité zvážit to, na jak dlouho stavíme, a stavět a izolovat tak, aby konstrukce, pokud nechceme plýtvat svými prostředky, vyhovovala i v letech budoucích.

Za normálních podmínek teplo stoupá vzhůru, proto je konstrukce střechy jedním z nejdůležitějších článků budovy, co se možností úspor energií týče. Právě proto firma URSA vyvinula jedinečný systém zateplení s nadkrokevními námětky z extrudovaného polystyrenu. Tento systém umožňuje dosáhnout tepelně technických parametrů na úrovni pasivních domů a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Velkou výhodou tohoto systému je jeho realizace shora. Tím pádem je možno během realizace podkroví užívat, neboť není třeba odstranit původní souvrství směrem do interiéru (podhled apod.). Dalším kladem je, že nejsou zapotřebí žádné systémové, často velmi drahé, kotvící prvky. Skládá se pouze z minerální tepelné izolace na bázi skelné vaty, námětků z extrudovaného polystyrenu a vrutů pro dřevostavby. Rozvineme si zde variantu řešení rekonstrukce a variantu novostavby.

1. Rekonstrukce - v konstrukci není správně a funkčně provedena parozábrana

S touto situací se můžeme setkat v mnoha variantách. Případy je vhodné vždy ověřit výpočtem vlhkostní bilance. Zároveň je k nim třeba přistupovat s technickým citem tak, aby výsledná skladba byla funkčně bezpečná.
Příklad schématu výchozí konstrukce je na obr. 1. Krokve 100 x 160 mm s roztečí 900 mm, pod krokvemi je realizován nezateplený podhled, stávající latě jsou přímo na krokvích. V konstrukci je nejprve třeba provést funkční paro a konvekční zábranu. Fólii tvořící parotěsnou vrstvu je možné položit shora na stávající podhled přes krokve. Fólie by měla vykazovat ekvivalentní difúzní odpor na úrovni tzv. parobrzdy (tj. 2 až 4 m, doporučené je použití fólií s proměnlivým difúzním odporem). Nevhodné je použití parozábran s vysokým difúzním odporem. V místě, kde fólie přiléhá k boku krokve, je nutno provést vzduchotěsný spoj (vhodný těsnící tmel, expanzní páska s přítlačnou latí atd.) a zároveň musí být řádně provedeny i vzduchotěsné spoje fólie - fólie (obr.2.). Dalším krokem je vyplnění celého prostoru mezi krokvemi tepelnou izolací. Jednou z možností, jak zvýšit výšku krokví s přerušením tepelných mostů, je vytvoření námětku kombinací hranolů z URSA XPS a dřeva. Takto lze vytvořit prostor pro vložení tepelné izolace URSA GLASSWOOL (např. URSA SF/DF) či URSA PureOne. Na pomocný dřevěný profil 60x100 mm a délce odpovídající krokvi, na kterou bude namontován, se s pomocí částečně zašroubovaných vrutů připevní hranoly z XPS (tlakem by XPS měl být namáhán vždy kolmo k rovině desky). Následně lze takto vytvořený prvek položit shora na bednění a od úrovně okapové hrany postupně došroubovat jednotlivé vruty. Způsob kotvení (typ vrutů, rozteče, momentové síly při jejich dotahování) záleží mj. na sklonu střechy, klimatickém pásmu, typu krytiny a je vhodné ho konzultovat se statikem. Následně se namontuje kontaktní pojistná hydroizolační fólie, kontralatě, latě (případně další bednění) a krytina. Pro zvýšení stability lze na úrovni okapové hrany námětek založit na plném dřevěném hranolu v tloušťce odpovídající tloušťce XPS. Při použití tepelné izolace URSA s λD = 0,032 W/m•K, vložené mezi stávající krokve výšky 160 mm a dodatečně namontované nadkrokevní námětky o celkové výšce 200 mm (XPS hranol 100x140 mm - řezáno z desky tl. 140 mm, a hranol dřevěný 100x60 mm), je výsledná hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2•K, což odpovídá spodní hranici doporučené pro pasivní domy.


Původní střecha, na vnitřní straně je funkční podhled, který zůstane zachován.

Obr. 1 Původní střecha, na vnitřní straně je funkční podhled, který zůstane zachován.


Položeni parobrzdy přes krokve a dotěsnění.    

Obr.2 parobrzdy přes krokve a dotěsnění.


Montáž krokvových námětků.  

Obr.3 Montáž krokvových námětků.


 Řez střechou po rekonstrukci   


Obr.4 Řez střechou po rekonstrukci

2. Novostavba

Pro dosažení vynikajících tepelně technických parametrů u novostaveb je nutno vytvořit prostor pro vložení dostatečné tloušťky tepelné izolace. Navyšování výšky profilů dřevěné nosné konstrukce je pro tento případ značně neekonomické, jelikož s jejich zvětšováními dochází k zvýšení zatížení spodní stavby a tím i navýšení na veškeré navazující nosné konstrukce. Právě pro tento případ jsou optimální nadkrokevní námětky z extrudovaného polystyrenu, jež nevyvozují vlastní vahou téměř žádné zatížení. Souvrství je popsáno na obr. 5. Tímto způsobem je možno jednoduše dosáhnout parametrů pasivních domů, tj. součinitele prostupu tepla U=0,10-0,15 W/m2•K.

Řez střechou - novostavba

Obr.5 Řez střechou - novostavba 


   Výpočty tepelných parametrů a vlhkostní bilance byly provedeny v programu URSA STRECHA. Program je volně ke stažení na www.ursa.cz.

Závěr

Zvyšující se požadavky na snižování ztrát tepla stavebními konstrukcemi, a tedy i zvyšování tlouštěk tepelných izolací, otevírají řadu nových konstrukčních variant. Jedinečné řešení zateplení šikmé střechy s URSA XPS nadkrokevními námětky a minerální izolací na bázi skelné vlny URSA GLASSWOOL či izolací URSA PureOne uživateli přinese nejen značné úspory minimalizací tepelných ztrát, nezmenšuje mu prostor podkroví pod krokvemi tloušťkou tepelné izolace, ale též mu spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a požadovaný komfort.

Ke správnému zateplení střechy přispějete i volbou kvalitních střešních oken. Vybírat můžete z různých značek, např. v našem Katalogu střešních oken. Přehledný výpis výrobců a jejich produktů naleznete např. ZDE - Střešní okna Velux


autor: ursa.cz 

 Rubriky článků