hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

6. 6. 2018

Pro základní tepelně technické výpočty je nezbytné mít k dispozici pro každý materiál jeho tepelnou vodivost, faktor difuzního odporu, objemovou hmotnost a měrnou tepelnou kapacitu. Jmenované parametry je v naprosté většině případů možné převzít přímo z podkladů výrobce nebo z tabulek v normě [3,4], v některých případech nutný jejich výpočet.Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m.K]
Součinitel tepelné vodivosti je fyzikálně tepelný parametr látky, který udává schopnost stejnorodého materiálu vést teplo. Definicí můžeme říci, že součinitel tepelné vodivosti tepla je množství tepla, které projde za jednotku času jednotkovou plochou izotermického povrchu, přičemž v tělese je jednotkový teplotní gradient. Měření tepelné vodivosti se provádí při ustáleném toku tepla. Zkouškou lze stanovit součinitel tepelné vodivosti materiálu při dané laboratorní hmotnostní vlhkosti vzorku a při střední teplotě vzorku 10°C. Měření součinitele tepelné vodivosti se provádí deskovým přístrojem, tzv. chráněnou topnou deskou, pro zkušební vzorky 500 x 500 mm a šířky 100 mm.

Faktor difuzního odporu μ [-]
Parametr vyjadřuje relativní schopnost materiálu propouštět vodní páry difuzí. Je poměrem difuzního odporu materiálu a difuzního odporu vrstvy vzduchu v téže tloušťce, při definovaných podmínkách.

Hustota λ [kg/m3]
Hustota je definovaná jako poměr hmotnosti látky m [kg] a objemu V [m3], který látka zaujímá. Vzhledem k tématu této publikace je v následujících kapitolách přednostně použita objemová hmotnost materiálů.

Objemová hmotnost λ [kg/m3]
Objemová hmotnost je podíl hmotnosti a jeho objemu v prostoru nespojitě rozložené látky (pórovité, zpevněné, volně sypané) stanovený z vnějších rozměrů. Jedná se tedy o hmotnost objemové jednotky materiálu i s dutinami a póry. Objemová hmotnost je tedy veličina zaváděná pro pórovité a sypké látky. Z normy [1] lze vyčíst, že se jedná o hmotnost materiálu/výrobku v definovaném stavu, např. vlhkost, stlačení o objemu 1m3.

Měrná tepelná kapacita c [J/kg.K]
Veličina vyjadřuje, jaké množství tepla přijme 1 kg látky, když se ohřeje o 1 °C. Měrná tepelná
kapacita je pro každou látku jiná. Výrazný je vliv vlhkosti na tepelnou kapacitu u tepelně izolačních materiálů ve vztahu k velikosti póru. Větší pórovitost odpovídá zvětšené schopnosti absorpce vody, a tím i růstu měrné tepelné kapacity. Měrná tepelná kapacita je parametr materiálu, který v obvodových pláštích ovlivňuje stabilitu vnitřního prostředí stavby s ohledem na změny exteriérového prostředí budovy.

 Rubriky článků